Styrelsesvedtægt for Dagplejen

Her kan du læse hele styrelsesvedtægten for den kommunale dagpleje i Randers Kommune.

Det fremgår af dagtilbudsloven, at forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal dagpleje skal have mulighed for at få oprettet en forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje eller i den enkelte daginstitution med et flertal af valgte forældre. Medarbejdere i dagtilbuddet skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen.

I dagtilbudsloven bliver det endvidere fastlagt, hvilke kompetencer bestyrelsen som minimum skal have, og at byrådet skal fastsætte vedtægter for styrelse af de kommunale dagtilbud og godkende de selvejende institutioners vedtægter for styrelse af institutionen.

§ 14. Forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal dagpleje skal have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje eller i den enkelte daginstitution med et flertal af valgte forældre, jf. dog § 24 a i lov om folkeskolen. Medarbejderne i dagtilbuddet skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje skal have stemmeret.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for selvejende daginstitutioner, hvis bestyrelse består af et flertal af valgte forældre.

Stk. 3. For privatinstitutioner skal kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse efter § 20 påse, at forældrene sikres en indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner.

Stk. 4. For privat dagpleje skal kommunalbestyrelsen i forbindelse med aftalen sikre forældrene indflydelse på dagplejens arbejde med børnene.

§ 15. Forældrebestyrelsen i en daginstitution skal fastsætte principper for daginstitutionens arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for daginstitutionen inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Stk. 2. Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal fastsætte principper for dagplejens arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for dagplejen inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Stk. 3. Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. I selvejende daginstitutioner varetager forældrebestyrelsen endvidere sine opgaver inden for det formål og idegrundlag, der er fastsat i vedtægten, jf. § 16, stk. 2.

Stk. 4. Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af lederen i kommunale og selvejende daginstitutioner og i den kommunale dagpleje.

Stk. 5. Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelsen af personale i kommunale og selvejende daginstitutioner og i den kommunale dagpleje.

§ 16. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Stk. 2. Den selvejende daginstitutions bestyrelse udarbejder efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelsen en vedtægt for styrelsen af institutionen. Vedtægten skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ikke til en forældrebestyrelse overlade opgaver med at føre tilsyn og beføjelser, der følger af kommunalbestyrelsens bevillings- og arbejdsgiverkompetence.

Vedtægten fastlægger rammerne for dagplejebestyrelsens arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Randers Kommune, dagplejeleder, personale og forældre.

Vedtægten er gældende for hele den kommunale dagpleje i distrikterne Nord og Syd i Randers Kommune.

I henhold til dagtilbudsloven § 3, stk. 2 træffer byrådet beslutning om mål og rammer for dagtilbuddene:

 • Oprettelse og nedlæggelse af dagtilbud, pladskapacitet, aldersgruppe, åbningstid, forældrebetaling og kriterier for optagelse.
 • Tildeling af budget til personale, herunder vikarer, øvrig drift, indvendig og udvendig vedligeholdelse.
 • Andre spørgsmål vedrørende dagtilbuddene, der ikke er henlagt administrationen eller de enkelte dagtilbud.

Byrådet har ansvaret for, at der oprettes forældrebestyrelser.

Byrådet skal sikre, at dagtilbuddene medvirker til udmøntningen af kommunens politikker på børneområdet.

Byrådet skal føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene og med den måde, hvorpå opgaverne udføres.

Byrådet har ansvaret som arbejdsgiver over for de ansatte ifølge overenskomster, aftaler og lovgivning om de ansattes rettigheder og vilkår.

Dagtilbuddenes formål fremgår af dagtilbudslovens § 7:

Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.

Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.

Dagtilbuddene har endvidere den opgave at bidrage til opfyldelsen af Byrådets vedtagne mål for området.

I den kommunale dagpleje oprettes en dagplejebestyrelse i henhold til Dagtilbudsloven § 14. Dagplejebestyrelsen udgøres af et flertal af forældre.

Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af dagplejen inden for de mål og rammer, som byrådet har fastsat og at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for dagplejens daglige virke.

Dagplejebestyrelsen er sammensat af:

 • 14 forældrerepræsentanter, 7 fra hvert distrikt
 • 4 dagplejere, 2 fra hvert distrikt
 • 2 dagplejepædagoger, 1 fra hvert distrikt
 • 1 teamleder fra et af distrikterne

Samtlige medlemmer af dagplejebestyrelsen har stemmeret.

Dagplejelederen deltager i dagplejebestyrelsens møder uden stemmeret. Dagplejelederen er sekretær for dagplejebestyrelsen og sørger for den fornødne sekretærbistand.

Dagplejebestyrelsens formål er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for dagplejens daglige virke.

Dagplejebestyrelsen skal bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og dagplejens ledelse. Det enkelte medlem af dagplejebestyrelsen repræsenterer helheden i den samlede dagpleje.

Dagplejebestyrelsens kompetence inden for de af byrådet fastsatte mål og rammer er:

 1. at fastsætte principper for dagplejens arbejde
 2. at fastsætte principper for anvendelsen af dagplejens samlede budgetramme
 3. at påse at dagplejens budget udmøntes i forhold til de fastsatte principper for anvendelsen af dagplejens samlede budgetramme
 4. at påtegne dagplejens regnskab i forhold til de fastsatte principper for anvendelsen af dagplejens samlede budgetramme
 5. at have indstillingsret samt ret til at deltage ved ansættelsen af lederen i kommunale dagpleje
 6. at fastsætte principper for dagplejens åbningstid i tidsrummet kl. 06.00 - 18.00, således at dagplejens åbningstid er 48 timer om ugen
 7. at føre tilsyn med dagplejen ved at kunne drøfte ethvert spørgsmål vedrørende dagplejens virksomhed
 8. at påtegne ansøgninger og informationer til forvaltning, byråd og andre instanser. Dette gælder ikke administrative meddelelser og skrivelser om enkeltpersoner
 9. at have indstillingsret ved ansættelse af personale i den kommunale dagpleje – det gælder dagplejepædagoger og teamledere.

Dagplejebestyrelsen skal høres, forinden byrådet træffer beslutning om ændring af det principielle grundlag for dagplejens drift.

Dagplejelederen skal inddrage dagplejebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan samt børnemiljøvurderingen.

Bestyrelsesåret er fra 1. oktober til 30. september det følgende år. Dagplejebestyrelsesmedlemmer skal være valgt inden 1. oktober, således at der kan afholdes konstituerende dagplejebestyrelsesmøde ved bestyrelsesårets start 1. oktober.

Bestyrelsesåret 2011/2012 er fra 1. december til 30. september.

Dagplejebestyrelsen af 14 forældrerepræsentanter, syv fra hvert distrikt.

Forældrerepræsentanter til dagplejebestyrelsen vælges distriktsvis.

Forældre i det enkelte distrikt vælger på et valgmøde – inden 1. oktober – 7 forældrerepræsentanter, som er medlem af dagplejebestyrelsen, og det samme antal forældrerepræsentanter, som er suppleanter for de enkelte dagplejebestyrelsesmedlemmer.

Forældre, som er medlem af dagplejebestyrelsen, er valgt for to år. Der er mulighed for genvalg.

Første gang vælges halvdelen af forældrene til dagplejebestyrelsen for et år.

Opstilling af forældrekandidater til dagplejebestyrelsen sker ved, at de fremmødte forældre kommer med forslag til kandidater.

Dagplejebestyrelsesmedlemmer og suppleanter indtræder i den rækkefølge, hvorefter de har opnået flest stemmer, hvilket skal fremgå af referatet.

De forældre, der har fået flest stemmer, er valgt. Er der stemmelighed, stemmes der om, hvem af kandidaterne med stemmelighed, der skal sidde dagplejebestyrelsen. Afstemningens resultat bekendtgøres på dagplejens hjemmeside.

Forældrene har en stemme pr. barn. Der udleveres en stemmeseddel pr. barn, hvorpå der kan skrives op til tre forskellige navne på forældrekandidater, der ønskes valgt. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

Som forældre betragtes den/de, der har forældremyndigheden, eller den, der har den faktiske omsorg for og daglige tilknytning til barnet (jf. Socialministeriets vejledning). I tvivlstilfælde afgør den pædagogiske leder, hvem der har stemmeret og hvem, der er valgbare.

Ansatte, der har børn i dagplejen, har stemmeret, men er ikke valgbare til dagplejebestyrelsen.

Forældrerepræsentanterne udtræder af dagplejebestyrelsen ved førstkommende valg, såfremt de ikke længere har børn i dagplejen.

Forældrerepræsentanter kan dog udtræde umiddelbart fra den dag, de ikke længere har børn i dagplejen og suppleanter indtræder i stedet.

Udtræder både en forældrerepræsentant og dennes suppleant af bestyrelsen, vælger distriktets forældre på et valgmøde en ny forældrerepræsentant og suppleant til bestyrelsen.

Dagplejelederen indkalder til valgmødet med 14 dages varsel med angivelse af dagsordenspunkter. Dagplejelederen er ordstyrer til forældrebestyrelsesvalg og forestår valghandlingen.

Der tages referat af valgmødet.

Dagplejebestyrelsen består af 7 medarbejderrepræsentanter.

Ved medarbejdere forstås personer, der er omfattet af dagplejelederens ledelseskompetence.

Valg af 6 medarbejderrepræsentanter – dagplejer og dagplejepædagoger - sker inden 1. oktober på valgmøde for medarbejderne i dagplejen. Valgperioden er et år fra 1. oktober til 30. september det følgende år. Der er mulighed for genvalg.

Valg af medarbejderrepræsentanter sker inden 1. december i 2011. Valgperioden er i bestyrelsesåret 2011/2012 fra 1. december til 30. september.

Dagplejelederen indkalder til valgmødet med 14 dages varsel med angivelse af dagsordenspunkter.

De medarbejdere, der vælges, bør ikke have et ansættelsesforhold på under et år.

Der vælges det samme antal suppleanter som medarbejderrepræsentanter til dagplejebestyrelsen.

Hver medarbejder har én stemme. Der udleveres en stemmeseddel pr. ansat, hvorpå der kan skrives op til tre forskellige navne på kandidater, der ønskes valgt. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

Dagplejelederen udpeger 1 teamleder til dagplejebestyrelsen. Teamlederen fra det andet distrikt er automatisk suppleant.

Udpegningen sker inden 1. oktober. Udpegningsperioden er et år fra 1. oktober til 30. september det følgende år. Der er mulighed for genudpegning.

Udpegning af ledelsesrepræsentant/teamleder sker inden 1. december i 2011. Udpegningsperioden er i bestyrelsesåret 2011/2012 fra 1. december til 30. september.

Medarbejderrepræsentanterne i dagplejebestyrelsen skal have lejlighed til at drøfte dagsordenspunkter med personalet, inden der træffes beslutninger i dagplejebestyrelsen.

Medarbejderrepræsentanterne udtræder af dagplejebestyrelsen fra den dag, de ikke længere er ansat i dagplejen, og suppleanter indtræder i stedet.

Den valgte dagplejebestyrelse konstituerer på første ordinære bestyrelsesmøde sig selv med formand og næstformand, som begge skal være forældrerepræsentanter. Bestyrelsesformanden tegner dagplejebestyrelsen mellem møderne.

Næstformanden er stedfortræder for formanden.

Dagplejebestyrelsen afholder mindst fire årlige møder.

Formanden eller dagplejelederen, kan foranledige indkaldelse til møde så ofte, det findes fornødent, eller et flertal af dagplejebestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsordenspunkter. Dagsorden udarbejdes af formanden i samarbejde med lederen. Lederen og ethvert medlem af dagplejebestyrelsen kan kræve punkter optaget på dagsordenen.

Dagplejebestyrelsens møder er åbne for forældre og personale, medmindre der er tale om personsager samt sager, der under hensyn til forvaltningslovens regler skal behandles på lukkede møder.

Dagplejebestyrelsen kan beslutte at invitere andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

Der tages referat af dagplejebestyrelsesmøderne. Referatet offentliggøres efterfølgende på dagplejens hjemmeside.

Dagplejebestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, dog således at forældrerepræsentanterne skal udgøre et flertal af de tilstedeværende. I tilfælde af afstemning kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Dagplejebestyrelsens medlemmer skal overholde forvaltningslovens regler, herunder reglerne om habilitet og tavshedspligt.

Dagplejelederen er ansvarlig for, at bestyrelsesmedlemmerne underskriver en tavshedserklæring.

Dagplejebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Børn, Skole og Kultur udsender vejledende forretningsorden for dagplejebestyrelsen.

Dagplejelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af dagplejen og har arbejdsgiveransvaret for dagplejens arbejde. Dagplejelederen er ansvarlig over for byrådet.

Dagplejelederen er forpligtet til at oprette en dagplejebestyrelse.

Dagplejelederen er ansvarlig for, at de til dagplejebestyrelsen henlagte sagsområder faktisk forelægges.

Dagplejelederen udarbejder indstillinger til dagplejebestyrelsen. Dagplejelederen har ansvar for og kompetence til at udmønte dagplejebestyrelsens principielle beslutninger i praksis.

Dagplejelederen træffer de konkrete beslutninger om dagplejens daglige drift inden for rammerne af de af dagplejebestyrelsen fastlagte principper.

Dagplejelederen er ansvarlig for, at dagplejebestyrelsens beslutninger ligger inden for rammerne af lovgivningen, byrådets beslutninger, administrative bestemmelser samt overenskomster og øvrige rettigheder vedrørende de ansattes vilkår.

Efter valgene indberetter dagplejelederen til Børn, Skole og Kultur navnene på de valgte forældre- og medarbejderrepræsentanter samt valg af formand og dennes adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

Denne vedtægt er vedtaget af Randers Byråd den 31. oktober 2011 til ikrafttræden den 1. november 2011.

Ændring af vedtægten kan foretages af Randers Byråd med tre måneders varsel og efter indhentet udtalelse fra dagplejebestyrelsen. Ændring med kortere varsel kan ske, hvis dagplejebestyrelsen og byrådet er enige herom.