Pædagogisk tilsyn

På denne side kan du læse om, hvordan vi fører pædagogisk tilsyn i Randers Kommunes dagpleje.

I løbet af 2023 vil der hos alle dagplejere i kommunen blive gennemført pædagogisk tilsyn. Tilsynet tager afsæt i en ensartet strukturel form for både dagplejen og institutioner, hvilket er med til at sikre, at dit barns dagpleje eller privat pasning er af høj kvalitet. Tilsynet udføres af en tilsynsførende fra dagplejen.

Hvad betyder det pædagogiske tilsyn for dit barn?

I Randers Kommune arbejder vi med det gode børneliv ved alle dagplejere og institutioner, som for os betyder, at alle børn har ret til en god børnedag. Det pædagogiske tilsyn er med til at sikre læringsmiljøer af høj kvalitet og trivsel i børnehøjde. Når den tilsynsførende observerer i dit barns dagpleje, er det netop disse temaer, der står helt centralt. Er det rart og trygt at være barn her? Og hvordan kan vi blive endnu bedre til at skabe de gode rammer, hvor alle børn kan lege, lære og udvikle sig i børnefællesskaber?

Hvad er forældrenes rolle i tilsynet?

Som en del af tilsynet afholdes der et virtuelt tilsynsmøde i den enkelte dagpleje. Her deltager dagplejeren, dagplejepædagogen og den tilsynsførende. Forinden tilsynsmødet har den tilsynsførende haft en telefonisk dialog med en forældrerepræsentant fra den enkelte dagplejer. Dialogen med forældre tager afsæt i en dialogguide, hvor forældrenes perspektiv bidrager til en vurdering af forældresamarbejdet. Det er vigtigt, at vi får forældrenes stemme med i tilsynet, da det kun er i samarbejdet mellem dagplejen og forældre, at vi kan sikre det gode børneliv.

Sådan udføres tilsynet

Tilsynet tager udgangspunkt i det pædagogiske grundlag og der er fokus på det faglige indhold. Tilsynet finder sted i perioden februar-december 2023 og tilsynsopgaven varetages af tilsynsførende i samarbejde med pædagogiske konsulenter fra Børnefagligt Udviklingscenter.

Som en del af det samlede tilsyn laver den tilsynsførende en uanmeldt observation i den enkelte dagpleje af 1,5 times varighed. Det vil være det faglige indhold og kvaliteten af lege- og læringsmiljøet, der observeres på og ikke enkelte børn eller bestemte børnegrupper.

Der er fokus på 7 pejlemærker for høj kvalitet under tilsynet

Følgende fem pejlemærker er i fokus under observationerne:

  • Kvaliteten af dagplejens relationskompetencer og støtte til børnenes indbyrdes relationer i børnefællesskabet
  • Børnenes muligheder for optimale lege- og læringsmiljøer med gode rollemodeller
  • Om alle børn får tilbudt deltagelsesmuligheder i et mangfoldigt fællesskab med afsæt i et ressourceorienteret børnesyn
  • Dagplejens arbejde med kommunikation og sprog
  • De fysiske rammer i dagplejen ude som inde

Desuden vurderes dagplejens samarbejde med jer som forældre. Til den vurdering indsamles data fra telefondialogen med en forældrerepræsentant og ved dialogen under tilsynsmødet.

Kvaliteten af dagplejens arbejde med opstart og overgang fra dagpleje til børnehave undersøges gennem dialogen under tilsynsmødet. 

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynet afsluttes med et tilsynsnotat, som giver et kort oprids af den tilsynsførendes kvalitetsvurdering af det pædagogiske arbejde i dagplejen eller pasningstilbuddet samt en retningslinje for det videre arbejde. 

Tilsynsnotaterne indgår som grundlag i en samlet rapport, der præsenteres for forældrebestyrelsen og offentliggøres på Randers Kommunes hjemmeside, hvor forældre kan få indblik i den samlede vurdering. Den samlede rapport for hele dagtilbudsområdet rapporteres til det politiske niveau i efteråret 2023. Her vil der indgå et særskilt afsnit for de private børnepassere.

Med vedtagelsen af aftalen om minimumsnormeringer i december 2020, blev det besluttet at styrke tilsynet på dagtilbudsområdet, ved at indføre nye lovkrav om minimumsstandarder til det kommunale tilsyn. Styrkelsen af kommunernes tilsyn, som trådte i kraft 1. januar 2022, fremgår af Dagtilbudsloven §5. 

Styrkelse af kommunens tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbuddene skal indgå som et vigtigt led i at understøtte den løbende udvikling af kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer. 

Endelig skal det styrkede tilsyn styrke kommunens myndighedsudøvelse i form af kontrol med, at dagtilbuddene efterlever gældende lovkrav.

Det styrkede tilsyn omfatter alle dagtilbud (kommunale, selvejende og private daginstitutioner, det obligatoriske læringstilbud samt den kommunale og private dagpleje og puljeordninger). I forhold til private pasningsordninger, skal kommunalbestyrelsen i henhold til dagtilbudslovens §81, stk. 1 sikre tilsyn, der står mål med alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Et pædagogisk tilsyn skal undersøge kvaliteten af den pædagogiske praksis i Randers kommune.

Der er nye krav til tilsynet på dagtilbudsområdet. Nedenunder er beskrevet eksempler på hvad kommunerne skal forhold sig til og leve op til i det nye styrkede tilsyn. 

  • Der skal sikres uvildighed i tilsynet
  • Anvendelse af anmeldte og uanmeldte tilsyn
  • Observationer skal anvendes i forbindelse med tilsynet
  • Der er skal anvendes data
  • Kommunens skal beskrive hvordan de anvender skærpet tilsyn.

Du kan læse mere om lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

For at sikre uvildighed i de pædagogiske tilsyn, er der i tilsynets opbygning og materiale lagt vægt på, at tilsynet udføres med baggrund i den samme ramme. Det sikrer, at den enkelte konsulent kan lave en så objektiv vurdering som muligt, med udgangspunkt i det samme materiale og pejlemærker for kvalitet. 

Derudover tilstræbes der et system, sådan at den samme konsulent ikke fører tilsyn med en institution flere gange i træk, med mindre der er en faglig begrundelse herfor. Konsulenter der har haft længere udviklingsforløb med en institution, vil ikke umiddelbart efter et sådan forløb udføre tilsyn i institutionen.

Der anvendes både kvantitative og kvalitative data i tilsynet i Randers Kommune. Brugen af data skal ses i sammenhæng med forvaltningens overordnede strategi for anvendelse af data. Der er mulighed for at indhente og anvende meget forskellig data, men der skal være fokus på, at brugen af data eksempelvis skal være med til at udvikle praksis og driften, belyse en potentiel udfordring, udvikle en ressource eller sikre lovoverholdelse.

I forbindelse med tilsynet anvendes data fra dialog rapportering med dagplejeren, dialog med forældre, observationer samt anden relevant data, som forvaltningen har mulighed for at indhente. Udvælgelse af data hænger sammen med tilsynets fokus.

Findes der bekymrende forhold under anmeldte eller uanmeldte tilsyn, eller får forvaltningen oplysninger, som bidrager til en bekymring for den pædagogiske kvalitet hos en dagplejer, er der mulighed for at igangsætte et skærpet tilsyn. Det er dagtilbudschefen, der beslutter hvorvidt der skal igangsættes et skærpet tilsyn hos en dagplejer. Beslutningen tages på baggrund af det oplyste datagrundlag, herunder beskrivelsen af observationen.  

Det skærpede tilsyn vil bestå af observation og dialog. Processen og frekvensen af følgende tilsyn vil være afhængig af bekymringens karakter.

Børne- og Familieudvalget samt forældrebestyrelsen/forældrerådet orienteres om igangsætningen af det skærpede tilsyn.

I forbindelse med det skærpede tilsyn udarbejdes der en handleplan, som følges op af forvaltningen. Handleplanen udarbejdes i samarbejde mellem forvaltning og dagplejens ledelse. Handleplanen skal indeholde målbare mål og med fokus på adfærdsniveau.