Referat: Bestyrelsesmøde, den 14. januar 2015

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referatet blev godkendt

 2. Status på Budget 2014 og nyt budget 2015
  Vi forventer et overskud for 2014 på omkring 600.000, vi har yderligere fået tilført 200.000 til renovering af det nye dagplejehus. Vores budget for 2015 er blevet reduceret i forbindelse med det faldende børnetal fra godt 85.000.000 til godt 81.000.000
   
 3. Brugertilfredshedsundersøgelse
  Meget stor forældretilfredshed med dagplejen på hele 97 %. 84 % er meget tilfredse 13 % er tilfreds, 3 % Hverken/Eller. Ingen utilfredse og ingen meget utilfredse. Da spørgsmålene i undersøgelsen er meget generelle er det svært at udlede noget specifik af undersøgelsen, men gruppen af meget tilfredse forældre er steget betydeligt over de sidste par år.

 4. Mad og Måltidspolitik
  Mad og Måltidspolitikken er endelig godkendt og lægges ud på dagplejens hjemmeside
   
 5. Nyt aftalemål 2015-16
  Gennemgang af aftalen mellem Stevnstrup børnehave og dagplejen i Stevnstrup om et udvidet samarbejde mellem børnehave og dagpleje
   
 6. Status i dagplejen
  Antal dagplejere 214/børn 765. Der har været et markant fald i sygefraværet i 2014, fra 4,93 % til 3,35 %
 7. Gennemgang af afskedigelseskriterier ved faldende børnetal
  Gennemgang af dagplejernes afskedigelseskriterier ved faldende børnetal

 8. Orientering om bevægelsesfremmende læringsmiljøer
  Bevægelsesfremmende læringsmiljøer tager udgangspunkt i bevægelsesglæde og konkrete lege både ude og inde. Alle dagplejepædagoger har gennemgået et kursusforløb og det bliver temaet til personalemøderne i efteråret for dagplejerne, evt. også til det årlige forældremøde i dagplejen.
                           
 9. Lukkedage i forbindelse med uddannelse/kurser, drøftelse
  Der ligger en aftale mellem kommunerne og KL om at begrænse lukkedage i dagtilbud. Hvis der skal holdes en pædagogisk dag for dagplejerne, skal forældrene have besked mindst 3 måneder i forvejen, dagplejerne deles evt. i to hold, så der stadig er et pasningstilbud, punktet tages op på generalforsamlingen/forældremødet i efteråret.

 10. Nyt fra dagplejen
  Deltager i fremtidens dagilbud, Fokus på tilknytning i stedet for indkøring af nye børn, Bedre økonomi, Inklusion, For tidlig fødte børn, Samarbejdsaftale med biblioteket, Meget stor brugertilfredshed 97 %, Stor personaletrivsel og tilfredshed 96 % (APV), Besøg af Arbejdstilsynet uden at få påbud og anmærkninger.

 11. Evt.
  Det Gule Hus bliver nedrevet i år, vi får andre lokaler på Vasen. Der er ingen centrale regler for hvornår et barn senest må møde op i dagplejen, det handler om dialog. Næste bestyrelsesmøde bliver den 13.4. i stedet for den 20.4.