Børnemiljø

Børnemiljøvurderingen for dagplejen vil i overensstemmelse med ministeriet for familie- og forbrugeranliggender være af overordnet karakter.

Børnemiljøvurderingen vil omfatte alle dagplejehjem i kommunen, og udarbejdes under hensyntagen til, at dagplejen foregår i private hjem. De fysiske rammer og æstetiske forhold tager udgangspunkt i hjemmet, og børnemiljøvurderingen samt opfølgning vil derfor ske i forbindelse med kommunens ansættelsesprocedure samt løbende tilsyn.

Det psykiske miljø, der bl.a. handler om, hvordan børnene trives med hinanden og med de voksne ( omgangstonen – anerkendelse – respekt for forskellighed), om fællesskab, venskaber, tryghed, tillid og medbestemmelse, vil dagplejen, via dagplejepædagogernes strukturerede praksisfortællinger – og med udgangspunkt i den positive tilgang – kortlægge og konkret beskrive de forhold der generelt skiller sig ud. Der skal ske en drøftelse i pædagoggruppen på, hvad der i forbindelse med omsorgs- og trivselsfremmende miljøer fungerer godt. Med baggrund i analysen af praksisfortællinger og de pædagogiske drøftelser skal der udarbejdes en plan, der overordnet beskriver de tiltag der skal iværksættes for at fremme en sådan udvikling på overordnet plan i dagplejeorganisationen.

Samtidig er det besluttet, at et nøgleord i forbindelse med BMV er børneperspektivet. Derfor vil arbejdet hos den enkelte dagplejer være koncentreret om hendes opmærksomhed på dette perspektiv.

For at synliggøre hvad der menes med børneperspektiv, vil vi forsøge via en ”homemade” lille videofilm på en kreativ og underholdende måde at præsentere dette for dagplejerne.

Projektteori

”Små ændringer har større virkning end store forandringer”:

  • da stort anlagte tiltag ofte falder tilbage i vante folder, når opmærksomheden ikke mere er så målrettet.
  • da små frugtbare ændringer i dagligdagen, hurtigt bliver til nye gode vaner, hvor man ikke ønsker at gøre som tidligere.
  • da den ansattes faglige kompetencer og erfaringer er den væsentligste faktor ved udvikling af det pædagogiske arbejde.

Formål

At få arbejdet med børnemiljøvurdering på en måde, så vi opfylder de lovmæssige og politiske forventninger der er til arbejdet med børnemiljøvurdering.
At det sker i overensstemmelse med de praksiserfaringer vi har på området. De erfaringer vi har med hvad der virker, og hvad der ikke virker i en organisation som dagplejen.

Metoden

Pædagogen

Praksisfortælling kan:

  • give et signalement af pædagogikken og dermed dokumentere den pædagogiske praksis.
  • fremhæve børns læring og udvikling.
  • bruges som afsæt til pædagogisk forandring – evaluering.

Dagplejeren

Det er vores opfattelse, at ved at arbejde målrettet med børneperspektivet, vil vi kunne skabe mulighed for at sætte fokus på refleksion over egen praksis. På den måde opnår vi en faglig udvikling blandt dagplejerne, der, i god overensstemmelse med, at vi i organisationen arbejder med ICDP – anerkendende tilgang-, vil skabe mulighed for udvikling af et bedre psykisk miljø for såvel børn som voksne.

Og hvad viste så vores analyse af praksisfortællingerne?

Vi fandt 3 ting, som gik igen i rigtige mange af fortællingerne, og som derfor blev vores beskrivelse af, hvad der kendetegner en dagplejer med et godt psykisk børnemiljø:

  1. hvor dagplejeren anvender en anerkendende tilgang til børn.
  2. hvor dagplejeren tager lederskab - afgrænser sig. (Positiv afgrænsning).
  3. hvor dagplejeren ser, hører, accepterer og anerkender børnenes initiativer. Hvor disse initiativer gribes, følges og udfordres af dagplejeren.

Handleplan

Dagplejen har afholdt foredrag med Jens Andersen om anerkendende pædagogik.

Alle dagplejer i Randers Kommune skal indenfor de næste 2 år deltage i et ugekursus i anerkendende pædagogik.

Dagplejerne har på aftenmøder i januar set videoen, og har i legestuegrupperne aftalt 3 problematikker - konkretiseret ved hjælp af sætninger / ord - de i legestuesammenhæng vil arbejde med at omformulere, så det anerkendende perspektiv kommer ind over. Der er mellem dagplejerne indgået en skriftlig aftale hvori de gensidigt forpligter sig. Forløbet evalueres på personalemøderne i september, og der aftales 3 problematikker - konkretiseret ved hjælp af sætninger / ord der arbejdes med det efterfølgende halve år.

Ligeledes har den enkelte dagplejer udarbejdet 3 problematikker - konkretiseret ved hjælp af sætninger / ord, som han/hun derhjemme vil arbejde med i et anerkendende perspektiv. Skriftlig aftale er indgået med pædagogen. Disse evalueres ligeledes i september, hvor der aftales 3 problematikker - konkretiseret ved hjælp af sætninger og ord.

Det fysiske og æstetiske børnemiljø vil fortsat tage udgangspunkt i hjemmet, og børnemiljøvurderingen samt opfølgning vil derfor ske i forbindelses med kommunens ansættelsesprocedure samt løbende tilsyn.