Håndbog for dagplejere

Håndbog for dagplejere i Randers Kommune

Adresser og telefonnumre

Dagplejen
Vestergrave 30 1. sal
8900 Randers C

Telefontider

Dagplejekontoret kan kontaktes i følgende tidsrum:

Mandag - torsdag 8.00 - 17.00
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Dagplejens telefonnummer: 8915 1409

Dagplejeleder Helle Kristiansen: 2461 2983

Pædagogisk leder Tine Kaufmann Jacobsen: 2926 5032

Nødtelefon efter lukketid: 2461 2983

Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre

 

Formål for dagtilbud

Stk. 1 Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. 

Stk. 2 Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. 

Stk. 3 Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. 

Stk. 4 Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. 

Stk. 5 Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud. Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. 

Børn og unge politikken i Randers kommune

Se Randers Kommunes børn- og ungepolitik

Den styrkede pædagogiske læreplan

Se dagplejens styrkede pædagogiske læreplan

Randers kommune har besluttet at benytte sig af redskabet TRAS, som er en Tidlig Registrering Af Sprog, til at sprogvurdere børn. Dagplejen skal tilbyde alle forældre en sprogvurdering af deres barn efter det fyldte 2 år og inden det fylder 3 år. 

Det er dagplejeren der i samråd med dagplejepædagogen der udfylder TRAS'en. Forældrene inviteres med og inddrages i vurderingen.

Vurderer dagplejeren i samråd med dagplejepædagogen at der er behov for en sprogvurdering, kan forældrene ikke modsætte sig, at der laves en TRAS.

Til vurdering af tosprogedes børns sprogudvikling, kan der hentes hjælp hos Randers kommunes To-sprogs konsulent

Randers kommune har besluttet, at der skal arbejdes systematisk med sprogstimulering. Det sker med afsæt i Sprogpakken som er baseret på den nyeste viden indenfor sprogudvikling. 

Sprogpakken indeholder tre hovedtemaer:

Samtaler i hverdagen
Dialogisk læsning
Tematisk sprogarbejde

På Sprogpakkens hjemmeside ligger videoklip og materiale til inspiration.

https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/indsatser-og-projekter/sprogpakken

TRAS

Når det enkelte barn er ca. 2 år, skal der udarbejdes en sprogudviklingen (TRAS). Herefter udfyldes TRAS-skema, evt. i samarbejde med pædagogen. Dagplejeren orienterer forældrene om det udfyldte skema.

 

2 ½ Års samtale

Når det enkelte barn er ca. 2½ år holdes en overleveringssamtale med forældrene med udgangspunkt i overleveringsskema  og det opdaterede TRAS-skema.

Formålet er at blive opmærksom på, hvor barnet befinder sig udviklingsmæssigt, og på hvilke områder barnet kan styrkes inden sammenhæng til børnehave.

 

Vejledning til overleveringssamtale

Ved kontaktmødet:
Fortæl om overleveringsskemaet indhold og hvornår.
Vis TRAS-skema og overleveringsskemaet

I god tid før samtalen:
Snak med forældrene om samtalen.
Spørg om, hvornår de har mulighed for at deltage (tage fri).

Kort før samtalen:
Opdater TRAS-skemaet og udfyld overleveringsskema, mail evt skemaet til forældrene, så de også selv har mulighed for at udfylde det.

Egen opgave:
Udfyld TRAS-skemaet og overleveringsskema evt. i samarbejde med pædagogen. 

Samtalen:
Gennemgå TRAS-skemaet og overleveringsskema
Drøft iagttagelserne.
Sørg for at eventuelle aftaler bliver skrevet ned til både forældre og dig selv.

Umiddelbar før børnehavestart opdateres TRAS-skema og overleveringsskema, skemaerne lægges i Dagplejens SB-Sys, hvorefter børnehaven kan se dem. 

Ved eventuel graviditet – orienter da din pædagog/ kontorassistenter snarest muligt

 

Barselsaftale i forbindelse med fødsel

Når en dagplejer skal på barsel indgås en aftale mellem medarbejder og pædagogisk leder. Da reglerne omfatter både moderen og faderen skal begge forældres barselsperiode oplyses på aftalen. Aftalen underskrives af medarbejder og pædagogisk leder, inden den gemmes på personalesagen, senest 8 uger efter fødslen.

En far, der anvender sin ret til to ugers fravær inden for de første 14 uger efter fødslen, skal med 4 ugers varsel underrette arbejdsgiveren om, hvornår pågældende forventer at begynde fraværet.

 

Ferie

Det er muligt at afbryde barselsorloven for at holde ferie, og derefter genoptage orloven med det resterende antal uger. 

Barsel kan betragtes som en feriehindring, og ferien kan derfor udbetales eller overføres.

 

Orlov før forventet fødsel

En kvindelig ansat har ret til orlov med løn fra 8 uger før forventet fødselstidspunkt. 

Orlov efter fødsel

Efter fødslen har moderen ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 14 uger. I de første 2 uger efter fødslen har moderen pligt til fravær. Faderen eller medmoderen har ret til fravær med sædvanlig løn i 2 uger/10 arbejdsdage indenfor de første 14 uger efter fødslen.

Orlov efter den 14. uge efter fødslen

Efter den 14. uge efter fødslen har den ansatte ret til fravær fra arbejdet i op til 32 uger. Retten til fravær gælder begge forældre. Forældrene har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger, indtil barnet er 46 uger, som kan fordeles efter forældrenes ønske sammen, på skift eller i forlængelse af hinanden. De 32 uger kan ved nedsættelse af dagpengebeløbet forlænges til 40 eller 46 uger, hvilket dog udelukker muligheden for udskydelse af orlov. Faderen kan anvende dele af sin ret til fravær i 32 uger indenfor 14 ugers perioden efter fødslen.

Forældrene har af de 32 ugers fravær ret til 6 uger for moderen med løn, 7 uger for faderen med løn og 6 uger med løn til fri fordeling mellem forældrene. Hvis begge forældre er omfattet af den kommunale aftale har begge forældre ret til 6 (moderen) eller 7 (faderen) (egne) + 6 (fælles) uger. Fællesugerne skal således ikke deles mellem forældrene. Ugerne kan afholdes samtidig eller på skift.

Udskydelse af orlov efter den 14. uge

Den ansatte har ret til at udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af fraværsretten efter den 14. uge. Kun den ene af forældrene kan benytte retten. Den udskudte fraværsret skal være udnyttet inden barnet fylder 9 år og skal holdes i en sammenhængende periode.

Den ansatte kan efter aftale med arbejdsgiveren udskyde op til 32 uger af fraværet, som skal udnyttes inden barnet fylder 9 år. Hvis den ansatte fratræder, inden den udskudte fraværsret er udnyttet, er retten til fravær betinget af, at der indgås en aftale herom med den nye arbejdsgiver.

 

Graviditetspolitik for ansatte ved Dagplejen i Randers kommune 

I Dagplejen Randers kommune er den enkelte medarbejder en vigtig ressource, og med denne graviditetspolitik ønsker vi at skabe en god og tryg arbejdsplads også for den gravide og hendes ufødte barn. 

Vi lægger vægt på at forebygge sygefravær i videst mulig omfang... Et lavt fravær er i alles interesse... Derfor forholder vi os konkret til, hvordan den gravide trygt og sikkert kan arbejde her, indtil hun går på barselsorlov... 

Målsætninger 

At arbejdet for den gravide planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt for derigennem at sikre, at den gravide kan forblive på arbejde indtil planlagt orlov. 

At der skabes de bedste betingelser for den gravide, så det at være gravid er foreneligt med det daglige arbejde. 

Retningslinjer

 • Målsætningerne nås ved, at den gravide tidligst muligt informerer om graviditeten til nærmeste leder... 
 • Det forventes, at alle medarbejdere viser hensyn til gravide kolleger ved at hjælpe, så den gravide kan undgå tunge løft eller andre risikable belastninger... 
 • Den gravide kan efter eget ønske og ved behov blive vejledt af en arbejdsmiljørepræsentant/ergoterapeut med henblik på at forebygge belastninger... 
 • Under fraværsperioder er den gravide indstillet på at kunne blive kontaktet af nærmeste leder, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant for at afklare, om årsagen til fraværet er arbejdsbetinget... 
 • Relevante hjælpemidler kan/skal i videst mulig omfang stilles til rådighed... 
 • Evt. reduktion i børnetallet... 

Graviditetspolitikken revideres hvert andet år. 

Revideret den 23.2.2018 

Akutte situationer

Skulle der opstå en akut situation vedrørende dagplejebørn, hvor du må forlade hjemmet, skal du sørge for, at der er en voksen person, der tager sig af børnene (f.eks. familie/ nabo/ venner/ eller anden dagplejer). Dagplejekontoret og forældrene skal straks underrettes.

Hvis du eller din familie kommer ud for alvorlig sygdom, ulykke eller død - gør brug af f.eks. familie/ nabo/ venner/ eller anden dagplejer.

Såfremt et dagplejebarn skal på skadestuen, må du benytte en taxa. 

Udgiften afholdes af dagplejen.

Ved alvorlig tilskadekomst benyttes FALCK. Det kan være nødvendigt at sende barnet alene til sygehuset, eller lade en anden voksen passe de øvrige børn. 

Her er hurtig behandling det vigtigste.

I alle tilfælde hvor et barn kommer til skade, informeres der snarest til dagplejekontoret.

 

Hvis en beruset person afhenter barnet

Du kan forsøge at overtale personen til, at barnet bliver hos dig - eller om I skal have fat i en anden person. Som dagplejer kan du ikke nægte at udlevere barnet.

Underret dagplejekontoret. Underretningen sker til dagplejelederen på tlf. 30 69 87 84.

 

Voldspolitik

Alle medarbejdere skal kunne gå på arbejde og udføre deres opgaver uden at blive udsat for trusler eller vold.

Det vil vi sikre gennem:

 • Høj grad af faglig udvikling – anvende den anerkendende tilgang til børn og forældre, sætte sig i deres sted, så de føler sig set og hørt, det vil give færre konflikter – nødvendig viden for at nå de fælles mål – viden om konflikthåndtering
 • Samarbejde – arbejde med gode relationer og godt samspil
 • Vurdering af risiko- være bevidst om små tegn på, at en situation er på vej til at udvikle sig negativt- evt. se et mønster - forsøge at vende situationen – du skal ikke udsætte dig selv for fare
 • Trygge rammer- at vide, hvad du gør (faglig viden), hvis en forælder optræder truende f.eks. i forbindelse med en underretning

 

Hjælp til den voldsramte, når skaden er sket

 • Du informerer straks om episoden til dagplejepædagog eller ledelse
 • Du lades ikke alene – der skal drages omsorg for dig
 • Der tilbydes akut krisepsykologisk bistand og evt. senere opfølgende psykologbistand
 • Straffelovsovertrædelser anmeldes til politiet
 • Forældrene skal tage imod en anden plads – jeres samarbejde ophører
 • Episoden anmeldes som en arbejdsskade

Seksuel chikane er en særlig form for krænkende adfærd. I dagplejen accepteres ikke krænkende adfærd. Krænkende adfærd er uacceptabelt, uanset hvilken form og på hvilken måde den udøves.

Det er forskelligt, hvad den enkelte oplever som værende krænkende adfærd. Når man vurderer, vil der tages udgangspunkt i den krænkedes oplevelse af situationen.

Alle ansatte i dagplejen er ansvarlige for at sikre, at krænkende adfærd ikke finder sted.

Gode råd til hvordan du kan håndtere sexchikane

 • Det er vigtigt, at du siger fra, lige når det sker. Hvis du bliver overrumplet af situationen og mundlam, så tag det op med dagplejepædagogen / ledelsen efterfølgende. Det er aldrig for sent, og det kan få betydning i en eventuel retssag, at du har sagt tydeligt fra. Kom ud med det, også selvom du føler dig skamfuld. Det er en helt normal følelse at få efter at være udsat for sexchikane.
 • Gå til din nærmeste leder eller til en uvildig person i tilfælde af sexchikane.

Ved dødsfald og alvorlig sygdom skal der altid tages udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Denne plan kan bruges som retningslinje. Der skal altid handles ud fra, hvad den person, som ringes op eller kommer til stede, skønner der er behov for.

 

Dagplejers dødsfald udenfor arbejdstiden

 1. Hvis familien giver besked til kontoret/pædagogen.

Pædagogen spørger, om vi skal aflægge besøg. Der medbringes eller sendes en buket til 150 kr. med en kondolencehilsen underskrevet af leder og/eller dagplejerens pædagog.

 1. Besked gennem andre. Pædagogen kontakter familien og spørger, om vi skal aflægge besøg. Buket med kondolence hilsen medbringes eller sendes.

Kontakt tages af pædagogen fra området eller den pædagog, der tager mod besked.

Dagplejerens faste børns forældre ringes op eller i særlige tilfælde sendes et brev. Samtlige kolleger i området ringes op af leder eller pædagog.

Ved begravelsen deltager pædagogen og/eller lederen som minimum. Der medbringes en buket eller dekoration til ca. 350 kr. med et kommunekort underskrevet af leder og pædagog.

Deltagelse til kaffe efter begravelsen må afhænge af den enkelte.

Foregår begravelsen i stilhed, deltager vi kun, hvis familien ønsker det.

Efter individuel vurdering ringer pædagogen tidligst 3-4 dage efter begravelsen for at aftale, hvordan/hvornår familien ønsker dagplejetingene afhentet. Når tingene afhentes, er pædagogen tilstede lidt før.

 

Dagplejers dødsfald i arbejdstiden

Leder/pædagog fra området – eller de tilstedeværende – tager straks ud til dagplejehjemmet.

Forældre kontaktes vedrørende afhentning af børnene. Pædagogen tager sig af børnene, indtil de kan blive afhentet.

Det er lægen, der udtaler sig om dødsfaldets årsag. Derefter samme procedure som ovenfor beskrevet. Vær opmærksom på, at der kan blive brug for psykologhjælp!

 

Dødsfald i dagplejetiden

Dagplejeren giver førstehjælp, herefter kontaktes alarmcentralen 112, forældrene og dagplejekontoret.

Leder og pædagog, helst fra området, kører straks til dagplejehjemmet. De tilstedeværende tager sig af dagplejer og de øvrige børn. Førstehjælp fortsættes indtil læge eller andre overtager. De øvrige børns forældre tilkaldes hurtigst muligt.

Tilkaldt læge eller hospital udtaler sig til forældrene om dødsfaldet og dets årsag. På dagen eller næste dag tilbydes/opfordres forældrene til en samtale om dødsfaldet, gerne med dagplejeren. Her er der evt. brug for psykologhjælp eller anden bistand.

Derefter samme procedure som ovenfor beskrevet.

Dagplejebarns forældres dødsfald

Pædagogen fra området sender i samarbejde med dagplejeren en lille ting og et brev til barnet. Samtidig medsendes en buket med en kondolencehilsen til den efterladte ægtefælle. De andre børns forældre og dagplejere i området orienteres gennem dagplejeren, efter aftale med den efterladte forælder.

Pædagogen og dagplejeren kan deltage i begravelsen, hvis familien ønsker det. Der sendes en bårebuket til ca. 150 kr. med et kommunekort underskrevet af pædagog og leder.

Pædagogen og dagplejeren finder i samråd med den efterladte forældre ud af, hvordan den kommende tid skal være for barnet i dagplejen. Her tænkes på den pædagogiske handleform omkring tabet. Det kan være, hvordan man snakker om den mistede, og hvordan barnet støttes i hverdagen. Der kan evt. findes bøger om emnet.

 

Dagplejebarns søskendes dødsfald

Samme procedure som forældres dødsfald. Dagplejers alvorlig eller længerevarende sygdom.

Pædagogen holder tæt kontakt til dagplejeren eller dennes familie og vil aflægge besøg efter aftale.

Formålet er først og fremmest at høre, hvordan det går i sygdomsforløbet og også at kunne yde støtte, hjælp og vejledning. Ellers er det Randers Kommunes sygefravær der, gælder. Vær opmærksom på, at der i alle tilfælde kan blive brug for psykologbistand også til dem, der var ”hjælpere” og altid opfølgende samtaler med de implicerede pædagoger, dagplejere og evt. deres familie.

 

Dagplejers ægtefælles dødsfald

Hvis vi får besked om, at en dagplejers ægtefælle er afgået ved døden, kontaktes dagplejeren straks af lederen eller pædagogen i området. Hvis dagplejeren sygemeldes (er evt. sygemeldt), giver vi besked til forældrene, evt. pr. brev. Pædagogen forhører sig, om der er andre, vi skal give besked, f.eks. kolleger. Det kan gøres pr. telefon. Der sendes eller medbringes ved besøg en kondolencehilsen til ca. 150 kr.

Dagplejeren kontaktes inden begravelsen for at høre, hvordan det går, hvordan begravelsen skal foregå og om vi skal deltage i begravelsen. Ved begravelsen deltager leder og/eller pædagogen fra området. Bårebuket til ca. 150 kr. med et kommunekort underskrevet af leder og pædagog medbringes.

Deltagelse til kaffe efter begravelsen er op til den enkelte. Efterfølgende vil pædagogen holde hyppig kontakt. Derudover træder aftalerne i kommunens sygefravær i kraft.

Inden dagplejeren starter op igen, afholdes en samtale og i den første tid aflægges hyppige besøg. Dagplejeren kan selv give udtryk for, hvor længe hun ønsker disse.

 

Dagplejers barns dødsfald

Samme procedure som under dagplejers ægtefælles dødsfald. Her skal kontakten i tiden lige efter dødsfaldet også gælde ægtefællen og evt. øvrige børn.

Når dagplejeren starter igen, er det meget vigtigt, at pædagogen følger tæt med i, hvordan dagplejeren har det især i samspillet med dagplejebørnene. Snak med dagplejeren om det mistede barn. 

 

Dagplejebarns dødsfald

Dødsfald uden for arbejdstiden. Pædagog eller leder sender straks efter beskeden et kondolencebrev til forældrene. Der sendes en buket til ca. 150 kr. med kondolencehilsen, underskrevet af pædagog og/eller leder. De andre dagplejebørns forældre (i samme dagpleje) orienteres gennem dagplejeren, efter aftale med forældrene. Pædagog og dagplejer deltager i begravelsen. Forældrene kontaktes inden, så de får mulighed for at frabede sig deltagelsen.

Der medbringes/sendes en bårebuket til ca. 150 kr. med kommunekort underskrevet af leder og/eller pædagog. Pædagogen skal samtidig have en tæt kontakt til dagplejeren lytte, trøste og hjælpe med råd i denne specielle situation.

Retningslinjer

Der bruges kun seler i barnevogne, klapvogne og ladcykler.

Børn, som sover i barnevogn, skal altid anbringes i godkendt barnevognssele.

Du skal holde øje med, om selebeslaget sidder rigtigt i barnevognen og om selen er intakt og er tilrettet sikkerhedsmæssigt, så den passer barnets krop.

Små børn skal også være fastspændte, når de sidder i barnevognen og klapvognen.

Større børn kan sidde uden sele, når de er klar til det, men de skal hele tiden være under opsyn.

Børnene skal sidde mindst muligt i barnevognen, de skal ned at lege og gå mest muligt.

De obligatoriske seler i ladcyklen skal bruges.

I dagplejen skal du benytte fluenet hele året til alle de børn, der sover i barnevogn.  

Regnslag bruges kun efter behov. Vær meget opmærksom på temperaturen inde i barnevognen. 

Syge børn må ikke være i dagplejen.

Hvornår er et barn syg?

Et barn er syg, når det kan smitte andre børn og ikke følge de aktiviteter, der foregår i og udenfor dagplejehjemmet.

I øvrigt henvises til Sundhedsstyrelsen

Hvis et barn bliver syg i dagplejen, kontaktes forældrene

Befordring af dagplejebørn skal normalt ske med offentlige transportmidler.

Når dagplejen selv bestiller bus, bestilles der kun bus med seler i.

Busture må generelt ikke være for lange. Der skal være gode lærings- og udviklingsmuligheder for børnene.

 

Kørsel i egen bil

Kun undtagelsesvis og med forældrenes accept og underskrift kan kørsel med dagplejebørnene finde sted i egen bil.

Gyldigt kørekort skal vises til pædagogen 1 gang om året.

Hvis du nødvendigvis skal benytte dig af ordningen, skal børnene placeres i godkendt autostol, som svarer til det enkelte barns alder og vægt.

Godkendelsen er med dig som chauffør.

Se i øvrigt link "Børn i bilen"

Ved øvrige tvivlsspørgsmål om sikkerhed, kontakt politiet.

 

Befordring i ladcykler / cykeltrailer

Forældre skal give skriftlig tilladelse til befordring i ladcykel.

Børnene skal være spændt fast i godkendt sele og bære cykelhjelm.

Du skal:

 • Gør dig bekendt med ladcyklen - køre nogle gode ture på den, inden du kører med børn. 
 • Placere altid de tungeste børn inderst, tættest på styret. 
 • Køre lige op og ned ad op- og nedkørsel. 
 • Være meget opmærksom på din fart.  Bilister er ikke klar over, hvor stærkt en el cykel kører. 
 • Bruge din sunde fornuft og være meget opmærksom på forholdene 

Børn i dagplejen er dækket af den offentlige sygesikring og børnetandpleje. De er evt. også dækket af forældrenes ansvarsforsikring.

Du er selv omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Sker der skade på dig selv, anmeldes skaden snarest muligt til dagplejekontoret. Ved tvivl kontakt din arbejdsmiljørepræsentant. 

Eventuelle skader på dagplejerens private inventar i dagplejehjemmet er ikke omfattet af kommunens forsikring.

Medbringer forældre selv barnevogn og personlige ejendele, er det forældrenes egen forsikring der dækker, hvis der sker noget i dagplejen.

Grønne Spirer

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner og dagplejere. Med ordningen ønsker dagplejen at fremme og synliggøre arbejdet for en grønnere hverdag. I Grønne Spirer er der fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i dagplejen.

Alle kan være med i Grønne Spirer og få del i kurser og materiale. For at blive certificeret og modtage det Grønne Flag skal dagplejeren opfylde nogle bestemte kriterier – lave en årsplan – arbejde med grønne temaer – formidle oplevelser til forældrene.

Læs mere om Grønne Spirer

 

Spring ud i naturen - Det blå flag

Er en overbygning på ” Grønne Spirer” hvor der er særlig fokus på kroppen / sanserne samt lege i det fri. 

I skal først være certificerede Grønne Spirer før I kan søge om certificering med Det blå flag.

Kriterier for at gennemføre og søge om at blive certificerede med det blå flag er følgende:

 • I skal udarbejde en aktivitetsplan
 • Deltage i et spring ud kursus (en eller flere i gruppen)
 • Spring ud i naturen i mindst tre mdr.
 • Leg og lær med de 18 grundbevægelser / lege i naturen (evt. hent inspiration i de 75 aktivitetskort fra friluftsrådet.)
 • Fortæl til andre – inspirere forældre.

Læs mere om Spring ud i naturen - Det blå flag

 

Mange dagplejere har et eller flere husdyr.

Dagplejen Randers er opmærksom på, at ikke alle børn og forældre er glade for dyr og af sikkerhedsmæssige er det i de enkelte dagplejehjem væsentligt, at dyr og børn kan være adskilt. Dyr har også krav på at være sig selv. 

Hvis en dagplejer er godkendt med husdyr og dyret f.eks. dør, skal dagplejeren lave en ny aftale med pædagogen, inden der eventuelt anskaffes et nyt husdyr. 

Hvis en dagplejer påtænker at anskaffe et husdyr skal det forinden godkendes af dagplejepædagogen.

Dagplejens hygiejnegrundlag

Grundlaget er udarbejdet på baggrund af sundhedsstyrelsens retningslinjer og Dagplejen i Randers Kommune følger deres anbefalinger. 

Vi håber, dette grundlag vil blive til gavn for dagplejerne og børnene, da sundhed og trivsel i høj grad er afhængig af god hygiejne.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud, som kan downloades her

Da det er dig, der har ansvaret for barnet i den tid, det opholder sig i dagplejehjemmet, må du være opmærksom på, at den daglige hygiejne og lave gode rutiner omkring håndvask og god hygiejne.

Håndvask – stor effekt

God hygiejne er meget vigtig for at nedsætte risikoen for smitte. Håndhygiejne i dagplejen betyder, håndvask med vand og flydende sæbe, også til børnene.

Børn og voksne skal vaske hænder

 • Når hænderne er snavsede
 • Efter toiletbesøg såvel børn som voksne samt bleskift
 • Efter brug af engangshandsker, da hænderne let forurenes igen, når handskerne tages af efter brug.
 • Efter sortering af vasketøj
 • Efter næsepudsning børn/voksne
 • Efter nys og hosten i hånden
 • Efter ude-leg
 • Før tilberedning af madvarer
 • Før spisning

Når man vasker hænder, skal sæben skumme og gnides godt ind i alle kroge. Sæben skylles godt af og hænderne tørres grundigt. Hænderne vaskes mindst 15 sekunder. Vær opmærksom, at det samler sig snavs og bakterier under ringe og negle.

Flydende håndsæbe anbefales for mindst mulig bakterieophobning.

Klude og håndklæder lægges til vask efter brug. Hvert barn har egen klud ved hvert måltid, og hvert barn har eget håndklæde.

Lommeletter kommes i plastposer eller skraldespand efter brug. Hvert barn egen lommelet.

Håndcreme bruges for at undgå revner og sprækker i huden. 

Hånddesinfektion er kun effektiv på hænder, der ikke er synligt snavsede.

Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af handsker ved bleskift, efterfulgt af håndvask. 

Er du ikke i nærheden af rindende vand, anbefaler vi våde engangsvaskeklude, alcogel eller anden form for desinficerende håndmiddel. 

Rene hænder giver raske venner

 

Smittespredning 

Risiko for spredning af sygdomme øges, når der er mange mennesker samlet. Der er færre smittekim i ude-luft, og børnene leger ikke så tæt på hinanden.

Det er derfor vigtigt altid at overholde god hygiejne for at nedsætte risikoen for smitte spredning. For langt de fleste sygdomme gælder det, at en person smitter, allerede inden sygdommen bryder ud.

 

Smittekilder

I langt de fleste tilfælde spredes sygdomme fra person til person. Når et barn eller en voksen er syg eller smitter, må de derfor ikke møde i dagplejen.

Barnet er raskt, når det kan lege med andre børn uden at det kræver særlig pasning og omsorg og ikke smitter.

Det siges, at mennesker i gennemsnit har hænderne i ansigtet ca. 10. gange i timen.

 

Smitteveje

Bakterier og virus spredes:

 • Ved håndtryk
 • Ved hoste og nys
 • Via genstande fx legetøj, sutter, dørgreb og tastatur
 • Via madvarer
 • Via luften
 • Dagplejeren kan ved personlig kontakt være smittebringer. Det er derfor vigtigt at have fokus på den personlige hygiejne.

 

Albuetricket

Når du skal hoste eller nyse, bøjer du armen op foran munden og hoster eller nyser ind, hvor armene bøjer. Albuen skal du hverken bruge, når du rører ved dørgreb eller giver hånd- På den måde undgår du at smitte andre.

Hygiejneniveauet og dermed rengøringsstandarden har selvstændig betydning for sygefraværet i dagplejen. Jo lavere niveau, desto større sygelighed hos børn og voksne, derfor er det vigtigt med daglig grundig rengøring og udluftning, da virus og bakterier herved får dårlige vækstbetingelser.

 

Legetøj

Børn deler legetøj og bringer dermed smitte fra et barn til et andet

Når legetøjet er synlig snavset gøres det rent eller efter behov ved infektioner

 

Toiletforhold

Puslepuden rengøres efter behov og mindst 1. gang om dagen.

Barnevogne, klapvogne, krybber, ladcykler skal vaskes når de er snavsede, dog mindst to gange om året.

Høje stole afvaskes efter behov

Fugt og snavs danner grobund for skimmelsvampe

 

Sandkasser

Sandet skiftes hvert andet år

Sandkassen tildækkes – og vær opmærksom på ventilationen.

De hygiejniske forholdsregler handler om at fjerne bakterier og give bakterierne så dårlige livsbetingelser som muligt.

 

Køkkenforhold

Køkkenbordets overflade skal være glat og lette at rengøre.

Der skal være mulighed for at vaske hænder i forbindelse med madlavning.

Karklude, viskestykker og håndklæder hænger, så de tørrer hurtigst muligt og de udskiftes hver dag og efter behov i løbet af dagen.

 

Udluftning

Sørg for udluftning og gennemtræk flere gange dagligt.

Vi håber med dette grundlag at få flere raske børn og voksne.

(Ny side er under udarbejdelse)

I dagplejen følger vi vores Mad og måltidspolitik. Se politikken her 

I dagplejen vægtes en sund og varieret kost, ligesom vi er meget opmærksomme på selve situationen omkring måltidet og dens betydning.

Måltidet tilrettelægges under hensyn til børnegruppe, alder, forudsætninger og dagens indhold. Dagplejen er et hjem og skal fungere som et hjem.

Børn elsker at være nyttige. Måltidet er ikke kun et spørgsmål om at tilfredsstille ernæringsmæssige behov. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om at involvere børnene i madens tilberedning, borddækning, oprydning og opvask, så børnene oplever et medansvar og at være en del af fællesskabet.

Maden serveres i hyggelige og glade omgivelser og på en sådan måde, at lysten til at spise fremmes mest muligt.

Et godt måltid er et måltid, som børnene selv kan få lov til at regulere ved at:

- spise i det tempo, der passer dem

- der er en god stemning omkring bordet

- alle tingene er fundet frem, inden man starter

Hellere levne end revne!!!!!

Som hovedregel hører søde yoghurter, kiks, kage og søde drikke ikke hjemme i hverdagen.

For at være delvis økologisk dagplejer, skal der serveres 50- 90 % økologisk kost

For at være økologisk dagplejer, skal der serveres 90 % økologisk kost

Der henvises til plakaten Mad og måltidspolitik

Som udgangspunkt er det forældrene selv, der giver barnet medicin.

Det kan dog ved kronisk eller længerevarende sygdom være nødvendigt, at du deltager i dette. Hvis du skal medvirke ved medicingivning, er det vigtigt, at der er tydelig angivelse af medicinens art, barnets navn samt tydelig og klar instruks. 

En mentor er en dagplejer, der er til rådighed for en ny kollega

Mentoren skal sørge for at der bliver sagt velkommen til den nyansatte dagplejer i hele gruppen. Det kan fx være ved at sende en sms, arrangere velkomst i legestuen/på legeplads, opfordre kollegaer til at gå forbi og sige velkommen, sende en blomst osv. 

Mentoren er en kontaktperson til den nyansatte og er ansvarlig for, at den nye kollega har nogen at følges med på legepladsen, i legestue eller til personalemøde de første par gange. 

Mentoren støtter og vejleder i en periode på 3 måneder. Følgende punkter bliver gennemgået af mentoren.

 • Hvordan en hverdag kan se ud i praksis, pædagogisk, dagsrytme og forældresamarbejde
 • Orientering om hvordan, gæsteplejen fungerer og hvem der er gruppekoordinator.  Arbejdsgange i gruppen, når man skal have fri 
 • Introduktion til legestuen, herunder forventninger til det pædagogiske indhold og det praktiske, hvad der skal medbringes samt kulturen
 • Introduktion til kulturen i hele den selvstyrende gruppe 
 • Ekstra opmærksom på, at hele gruppen sørger for at den nyansatte bliver inddraget.
 • Ergonomi, fortælle om hvad og hvordan den nyansatte skal anvende hjælpemidlerne

Du kommer som nyansat i heldagspraktik hos mentoren. Du følger en hverdag med leg, planlagte pædagogiske aktiviteter, historielæsning, spisning, bleskift, andre praktiske ting og pædagogiske refleksioner. Mentoren viser, hvordan hun har indrettet sig, så arbejdet er praktisk. Hun fortæller om kost, hygiejne, pusleplads osv.

Retningslinjer for kulturen vedrørende mobiltelefon i Dagplejen Randers.

Telefonen må ikke være til gene eller ulempe for dine børn, kollegaer eller dig selv.

Det er vigtigt at reflektere over følgende, når du anvender mobiltelefonen:

 • Hvilke signaler sender jeg på gaden, i legestuen, på legepladsen
 • Telefonen er på lydløs eller normal styrke
 • En aftalt telefontid
 • Opkald benyttes kun, hvis der er vigtigt
 • Korte samtaler og SMS

Ved at mobiltelefonen er på lydløs, giver du dig selv ro og kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø.

Stordagpleje defineres som 2 dagplejere, der arbejder sammen i eget hjem. Typisk er det er ægtepar, som er ansat som dagplejere.

Dagplejen i Randers arbejder efter værdibaserede principper. Det vil sige, at beslutningerne i videst mulig udstrækning træffes tæt på brugerne.

Dette er et forsøg på at udstikke nogle retningslinjer uden at fratage det enkelte stordagplejehjem mulighed for en egen vurdering i de konkrete tilfælde.

Ved kontaktbesøget er det vigtigt, at forældrene oplever, hvad det vil sige, at deres barn går i et stordagplejehjem. Det vil være en fordel, hvis begge dagplejere er til stede med deres børn ved kontaktbesøget, men det er vigtigt at understrege, at det er primærdagplejeren, som forestår selve præsentationen.

Det er som hovedregel primærdagplejeren, som modtager og afleverer sine ”egne” børn. Det er vigtigt, at forældrene kan give og modtage beskeder vedrørende deres barn til barnets primære dagplejer. Det betyder, at primærdagplejeren som hovedregel ikke kan overlade ansvaret for aflevering og modtagelse af ”eget” dagplejebarn til sekundærdagplejeren.

Alle dagplejere er på arbejde, indtil deres sidste barn er afhentet. Dette princip gælder naturligvis også for dagplejere ansat i en stordagpleje. Hvis f.eks. den ene dagplejer har 2 børn og den anden også har 2 børn samme dag, kan man ikke bare lade den ene dagplejer passe børnene, mens den anden holder fri, uden at bruge ferie eller afspadsering.

Der er mulighed for i kortere perioder - ved f.eks. lægebesøg mv. - at passe hinandens børn indenfor rammerne af overenskomsten. I disse tilfælde skal det aftales med både forældre og dagplejekontoret.

For den enkelte dagplejer i en stordagpleje-ordning kan åbningstiden variere op til et kvarter om dagen.

Som ansat i Randers Kommune må du ikke ryge i arbejdstiden, hverken inde eller ude.

Se hele Randers Kommunes rygepolitik på dagplejens hjemmeside.

I rygepolitikken er dette afsnit særligt gældende for dagplejehjem:

For dagplejehjem skal hele hjemmet være røgfrit i arbejdstiden. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfrie hele døgnet.

 

Det daglige arbejde med børnene

Dagplejens vigtigste kerneopgaver er:

 • Børnene
 • At bidrage til trivsel, læring, udvikling og dannelse


Dette vil vi lykkes med sammen:

 • Give børnene tid til fordybelse
 • Inklusion
 • Være anerkendende og positive
 • Forældresamarbejde
   

Hvad vil vi brænde for sammen

 • Det gode børneliv tid, trivsel og ro / Give alle børn en følelse af at blive set, hørt og anerkendt
 • At skabe et læringsmiljø hvor nysgerrighed, læring og sammenhold er i fokus
 • Den tætte relation imellem børn - voksen
 • Godt samarbejde med forældrene

Dagplejen er et lille trygt og overskueligt miljø, hvor der er god tid og meget voksenkontakt til det enkelte barn.

Som dagplejer passer du fast op til 4 børn, der aldersmæssigt er mellem 0 og 3 år.  Hvis en dagplejer er syg, på kursus eller ferie, kan du modtage et gæstebarn. En dagplejer må maks. passe 5 børn i alt. 

Din opgave som dagplejer er at yde omsorg for hvert enkelt barn, hvor barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse er kerneopgaven. Rammen om det pædagogiske arbejde med børnene er den nye styrkede læreplan.

Børnene i dagplejen får også mulighed for at være betydningsfulde deltagere i de hjemlige aktiviteter og rutiner, hvor der er god tid til at hjælpe med at lave mad, dække bord, hænge vasketøj op og meget mere.

Du får som dagplejer tilsyn af en dagplejepædagog, der sparrer med dig omkring dagplejebørnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Dagplejepædagogen fører også tilsyn med, at dagplejeren lever op til de politiske krav og forventninger - blandt andet lovgivningen på området og børne- og ungepolitik.

Selvom det at arbejde i eget hjem giver stor frihed og mulighed for at planlægge sin egen dag, er det også forbundet med udfordringer og dilemmaer, fordi du primært arbejder alene, og fordi der ligger en opgave i at trække grænsen mellem arbejde, din fritid og dit privatliv.

Du skal, i din arbejdstid, være imødekommende og samtidig kunne sige til og fra overfor såvel forældre som børn.

Som dagplejer skal du kunne træffe beslutninger i forhold til, hvad der gavner din børnegruppe bedst - herunder også tilgodese børnenes behov frem for egne. 

Som dagplejer går du i hel- eller halvdags legestue en gang i ugen. Her har du mulighed for at sparre med kollegaer.  I legestuen mødes man typisk omkring bestemte temaer.  Der planlægges voksen- og børneinitierede aktiviteter og der er gode muligheder for at sætte legen i centrum. Dagplejepædagogen fører også tilsyn i legestuen. 

Deltagelse i legestuen er en naturlig del af arbejdet med børnene. Som udgangspunkt er der mødepligt.

Det er en del af de aktiviteter, du skal deltage i for at opfylde dit job som dagplejer. Der kan dog være situationer, hvor hensynet til børnene gør, at det er mere hensigtsmæssigt at blive hjemme. Dagplejepædagogen har også mulighed for at deltage i legestuen og andre aktiviteter.

Når du er i legestuen, forventes det, at du deltager aktivt.

Legestuens pædagogiske formål er at:

 • Give børnene mulighed for at komme sammen med jævnaldrende
 • lære børnene at fungere sammen i en større gruppe
 • Stimulere børnene ved bevægelse, leg, musik, sang osv.
 • lære andre børn og gæstedagplejere at kende
 • Give dagplejerne mulighed for at videndele, inspirere hinanden og udveksle erfaringer til brug i det daglige arbejde.

Børn i dagpleje

Du må kun passe børn, der er anvist af dagplejen. Du må således ikke passe venners og families børn og børnebørn eller tage imod feriebørn under 6 år i din rådighedsperiode.

Ligeledes må du ikke have anden beskæftigelse i rådighedsperioden.

 

Godkendelse som dagplejer gælder kun dig, og du må ikke overlade pasning af børnene til andre.

 

Anvisning af børn til dagplejen administreres af den centrale pladsanvisning. Du skal som udgangspunkt modtage de anviste børn.

Forældres udmeldelse af deres barn kan kun ske gennem pladsanvisningen.

Der kan udmeldes med 1 måneds varsel til den 1. og den 15. i en måned.

Udmeldelse kan dog ske med kortere varsel, såfremt barnet overflyttes til vuggestue/børnehave/anden dagplejer

Du har som dagplejer mulighed for at passe eget barn under 3 år. Barnet er indmeldt på lige fod med de andre børn i dagplejen.

Dagplejerens egne børn i daginstitutioner og skole. 

Ved din ansættelse aftales det, at du ikke kan være afhængig af at aflevere og afhente eget barn i daginstitution og skole.

Skulle det enkelte gange falde naturligt ind i din rytme og aktiviteter med dagplejebørnene - at hente eller aflevere eget barn - accepteres dette.

Du skal altid være parat til at modtage gæstebørn.

Dog kan du fra det fyldte 58. år fritages helt eller delvist for at modtage gæstebørn. Der er et varsel på 3 måneder. 

Hvert barn vil blive tilbudt en gæsteplads. Dette så vidt det er muligt, indenfor den selvstyrende gruppe. I vil dog også kunne opleve at få gæstebørn fra andre områder. 

Forud for gæsteplacering af et nyt barn er det vigtigt, at du i videst muligt omfang aflægger gæstedagplejeren besøg.

Forældre er velkomne til, efter aftale, at besøge gæstedagplejeren inden for arbejdstiden, før barnet skal i gæstepleje.

Som gæstedagplejer må du være opmærksom på, om arbejdstiden kan omlægges.  Dette gøres, hvis gæstebarnets tid ikke passer ind i din arbejdstid.

Hvis det ikke er muligt at omlægge arbejdstiden, kan det undtagelsesvis være nødvendigt, at pasningen overskrider din åbningstid.

Indretning af et dagplejehjem

Når du ansættes som dagplejer, bliver dine boligmæssige forhold godkendt af dagplejen.

Hvis du påtænker ændringer, er det vigtigt at tale med din pædagog om disse.

Indretningen af dit hjem må være hensigtsmæssigt for såvel dit arbejde med dagplejebørnene som for din egen familie. Venlige og lyse rum er til glæde for alles trivsel, og da børn i dagplejen oftest leger på gulvet, er det godt at sørge for rigelig gulvplads samt god rumtemperatur.

Vælg også nogle gode sovesteder til dine dagplejebørn.

Vær meget opmærksom på træk, der kan være årsag til forskellige lidelser ved børnene - (forkølelse, ørelidelser osv.).

Børnenes muligheder for udendørs aktiviteter hos dig afhænger meget af din indretning.

Sikkerhedsmæssigt skal de udendørs forhold være i orden. Det vil være en god idé, at indretningen og overskueligheden er god.

Når der skal etableres en sandkasse i børnenes udearealer, skal der tages hensyn til sol, skygge og vind.

Som udgangspunkt skal sandkassen være overdækket. Sandet udskiftes hvert andet år og har du en tæt overdækning, skal du udlufte med jævne mellemrum.

Leg med vand må kun finde sted når du er fysisk tilstede og under stor agtpågivenhed. 

Vandbassiner og trampolin skal godkendes af dagplejepædagogen før anskaffelse og opsætning. Der skal altid være 2 hegn om vandbassiner.

Medarbejderen skal være fysisk til stede og der skal være skærpet opmærksomhed ved åben brug af ild. Sprit og andre brandbare væsker må under ingen omstændigheder bruges i forbindelse med bålet.

Med hensyn til havens planter så vær opmærksom på, at nogle af disse er giftige.

Se følgende link: Giftige planter

Legetøj og inventar stilles i rimeligt omfang til rådighed for dig i det daglige arbejde.

Af hensyn til børnenes trivsel er det ønskeligt, at inventar m.v. bliver opbevaret indendørs, da vogne og legetøj bliver fugtige af at stå ude.

Ved ophør eller når du ikke skal bruge tingene mere, opfordres du til at kassere det hvis det er slidt/i stykker. Det der er i fin stand tilbydes eller lånes ud til dine kollegaer eller legestuen.

Grundet manglende opbevaringsplads opfordres du til at sende så lidt som muligt retur. Dette med undtagelse af Nomi stole og motorvogne.

Inventar og legetøj afleveres altid i rengjort stand. 

 

Hvert år sættes et aftalt beløb ind på din lønkonto. Beløbet udbetales sammen med lønnen den 31. januar.

Nyansatte dagplejere vil efter ansættelsesdato få udbetalt ¾ - ½ eller ¼ af beløbet.

Du skal overfor din dagplejepædagog stå til regnskab for, hvad du har brugt pengene til.

 

Sikkerheden i et dagplejehjem forventes at være i orden.

Der foretages løbende sikkerhedstjek i dit hjem og dine udendørsarealer.

Samarbejde

Som dagplejer samarbejder du med mange mennesker, og derfor stilles der store krav til tolerance og samarbejdsevne.

Hvis der i samarbejdet opstår problemer med forældre, kolleger eller pædagoger, har du mulighed for at bede om en trekantsamtale.

Dagplejer og pædagog sikrer i fællesskab at kerneopgaven opfyldes.

Dagplejepædagogerne yder vejledning, sparring og opfølgning på det pædagogiske arbejde ved den enkelte dagplejer – der er fokus på: 

 • Den styrkede pædagogiske læreplan 
 • TRAS 
 • Sammenhæng fra dagpleje til børnehave 
 • Inklusion 
 • Anerkendelse - ICDP 
 • Børn i udsatte positioner 
 • For tidlig fødte børn 
 • Kost 
 • Kontaktmøder 
 • Udviklingen af kommunikation og sprog 
 • Udvikling af krop, sanser og bevægelse 
 • Legestue
 • Elektroniske medier 

Vær opmærksom på at I begge er omfattet af tavshedspligten.

Du har som dagplejer den tætte kontakt til forældrene og vil derfor også få oplysninger om det enkelte barn, som kan være vigtige for pædagogen at få.

HUSK: DE HAR OGSÅ TAVSHEDSPLIGT.

Du vil få både uanmeldte og anmeldte tilsyn af pædagogen indenfor hele din åbningstid

Forældrene er de primære voksne i deres barns liv og har det primære ansvar for deres barns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

I Dagplejen Randers en en daglig og tillidsfuld dialog mellem jer og forældrene derfor af stor værdi.

Jo mere viden der deles, jo mere kommer det barnet til gode. Vi ser forældrene som en ressource og en ligeværdig samarbejdspartner.

De gensidige forventninger til hinanden skal afstemmes og det daglige samarbejde bygger på en tillidsfuld og konstruktiv dialog.

Det er vigtigt at de voksne der er omkring barnet i det daglige, kender og respekterer hinanden.

Gensidig information og dialog er af stor betydning for barnets trivsel og oplevelse af sammenhæng mellem hjem og dagpleje.

Hvis der skulle opstå uoverensstemmelser er det vigtigt at drøfte dem med forældrene eller dagplejepædagogen, så eventuelle udfordringer kan blive løst. 

Dagplejeren er forpligtet til at informere dagplejepædagogen om forhold, som har betydning for det enkelte barn.

For at du som dagplejer trives, og jeres legestuegruppe kan fungere, må alle bidrage til et velfungerende samarbejde - en gensidig forpligtelse til at tage ejerskab i forhold til en anerkendende tilgang til hinanden. Dette blandt andet ved at tage fællesskabet alvorligt, udvise interesse for alle kollegaer, have respekt for hinandens forskelligheder, sætte ord på det du ser og høre samt sætte spot på det kollegaerne gør godt. 

Når du, som dagplejer, skal samarbejde med dine kollegaer vil det ofte omhandle planlægning af læringsmiljøet i legestuen, arrangementer, ferie og afspadsering.

Samarbejdet i legestuegruppen er vigtigt både af hensyn til legestuens funktion samt ved tilrettelæggelse af ferie og fridage, herunder også modtagelse af børn i gæstedagpleje.

Det er ligeledes vigtigt med din deltagelse i samarbejdet omkring gæstedagplejen. Her er det vigtigt, at du deltager i gensidige besøg, så du derved medvirker til at gøre gæstedagplejen så positiv som overhovedet muligt.

Når det er nødvendigt at etablere samarbejde med andre faggrupper f.eks. sundhedsplejersker, rådgivere, talepædagoger m.v., etableres dette altid med medvirken af dagplejepædagogen.

Dagplejen samarbejder også med børnehaver og skoler. HUSK også i denne sammenhæng ikke at overtræde din tavshedspligt.

 

Der er altid mulighed for et besøg/en samtale med leder eller pædagogisk leder. Det gælder både, hvis du har gode idéer, eller hvis du har arbejdsmæssige problemer. 

Alle administrative spørgsmål – arbejdssedler, løn, ferie, tjenestefri m.m. rettes til kontorassistenterne.

Lederen afholder sygefraværssamtaler.

Lederen har ansættelses- og afskedigelses kompetencen.

Leder og pædagogisk leder deltager i nogle personalemøder. Dog er I altid velkomne til at invitere leder eller pædagogisk leder til andre møder.

Pædagogisk Leder deltager med blandt andet undervisning og fastholdelse af et godt arbejds.miljø

Der er mulighed for at få hjælp og støtte i forhold til børn i udsatte positioner.  Dette sker i samarbejde med din pædagog. Vi har udviklet en tværfaglig samarbejdsmodel i Dagplejen.

Børnesynet i Randers kommune siger, at alle børn er forskellige, og at alle børn skal opleve sig som anerkendte, aktive og værdifulde i sig selv – og som en del af forskellige fællesskaber. Alle børn og unge indeholder ressourcer og udviklingsmuligheder.

Der arbejdes efter den tværfaglige samarbejdsmodel, og som en hjælp har vi udarbejdet en forståelse for, hvornår barnet kan være i en udsat position.

Vi har valgt at inddele i grøn, gul og rød position, og dagplejer, dagplejepædagog, forældre, inklusionspædagog og eksterne samarbejdspartnere arbejder systematisk sammen af hensyn til barnet. 

 

Grøn position

Ingen bekymring

Barnet udvikler sig socialt, emotionelt, fysisk og psykisk

 

Opmærksomhed

Barnet kan i få dage trække sig fra samvær med andre, miste interessen for aktiviteter, have mindre appetit og virke uoplagt

Det løser dagplejeren i  dagligdagen

 

Aktiv forældreinddragelse

Der tales med forældrene om observationerne. Dagplejer og forældre er i dialog om at finde den bedste løsning for barnet. Dagplejepædagogen orienteres ved tilsyn.
Gul position

Spirende bekymring

Barnet viser tegn på, at det er i mistrivsel i form af psykiske, fysiske eller adfærdsmæssige reaktioner.

Opmærksomhed

Hvis barnet over en periode viser tegn på mistrivsel, søges sparring hos dagplejepædagogen. Dagplejepædagogen giver dagplejeren sparring omkring forskellige tiltag. 

Dagplejeren orienterer forældrene omkring den spirende bekymring og de aktuelle tiltag.

Efter en periode, hvor handlemuligheder er afprøvet, kan der være sket en positiv udvikling og der er ingen bekymring mere. Barnet er i en grøn position.

Hvis barnet stadig viser tegn på mistrivsel, kontakter dagplejeren dagplejepædagogen og der indkaldes til et forældremøde. Der laves en skriftlig handleplan.

Inklusionspædagogen og dagplejepædagogen kan have dialog om barnet skal på TN (tværfaglig netværk) møde. Dagplejepædagogen udarbejder skema til TN og inklusionspædagogen indkalder mødedeltagere og deltager i TN mødet. 

Der er løbende opsamling og koordinering i forhold til den aftalte handleplan.

Tegn kan være at barnet:

 • Trækker sig fra andre børn og samvær
 • Søger voksenkontakt, men uden at kunne finde ro og tryghed i kontakten
 • Har problemer med at spise eller sove
 • Mister interessen for aktiviteter
 • Virker uoplagt, svingende adfærd
 • Sansebearbejdning er bekymrende
 • Har sproglige eller motoriske udfordringer
 • Har svært ved at regulere sig
 • Har et fysisk eller psykisk handicap.

Aktiv forældreinddragelse

Der etableres et godt og konstruktivt samarbejde med forældrene med drøftelse af observationerne. Der aftales tiltag som udarbejdes i en handleplan og der laves løbende opfølgning og koordinering

 

Rød position

Stærk bekymring om barnets trivsel

Barnets trivsel, udvikling og læring er stærkt bekymrende

Opmærksomhed

Tegnene er tydelige, dagplejer, dagplejepædagogen, inklusionspædagog og forældrene arbejder tæt sammen. Ved særlige tilfælde tages der kontakt til den fremskudte socialrådgiver om udarbejdelse af en eventuelt underretning til myndighedsafdelingen. Lederen skal informeres.

Tegn kan være at barnet:

 • Har svært ved at regulere adfærd og følelser
 • Er i fysisk mistrivsel, blå mærker, sår på kroppen, usoigneret og upassende påklædning f.eks. for lidt tøj i forhold til vejret
 • Ikke sover eller spiser
 • Ikke leger
 • Ingen kontrol har over sig selv
 • Er selvskadende i form af at slår hovedet ned i bordet, slår sig selv i hovedet, rykker sig selv i hår eller tøjet
 • Ikke skaber kontakt til andre børn eller voksen
 • Har svært ved at lære nye ting
 • Har svært ved at koncentrere sig
 • Har let til tårer og er træt
 • Holder sig for sig selv
 • Ikke tager initiativ til leg og samvær med andre

 

Aktiv forældreinddragelse 

Ved stærk bekymring skal forældrene inddrages aktivt. Dagplejer og dagplejepædagog og evt. inklusionspædagogen samarbejder med forældrene. Der aftales en fremadrettede handleplan. Der indkaldes til TN møde, inklusionspædagogen er på opgaven, der kan gives vejledning/sparring som åben rådgivning, de utrolige år mm. til forældrene.

Hvornår giver vi handicaptillæg eller barnet får en dobbelt plads.

Vi har 12 dobbeltpladser som inklusionsmidler.

Vi skal tale børnene i en grøn position og anvende vores resursesyn (ICDP). Vi skal arbejde ud fra inklusionsnotatet og den tværfaglige samarbejdsmodel.

Grøn position – der gives ingen handicaptillæg, eller barnet har en dobbelt plads

Gul position – efter en periode med flere handleplaner opfølgning og koordinering, kan der gives et handicaptillæg eller at barnet har en dobbelt plads. (Det er i dialog med FTR, dagplejepædagog, inklusionspædagog og leder)

Rød position – her gives et handicaptillæg, eller barnet har en dobbelt plads. I få tilfælde gives et handicaptillæg og barnet har en dobbelt plads. (Det er i dialog med FTR, dagplejepædagog, inklusionspædagog og leder)

Forældre kommer anmeldt på forbesøg.

Forældre er først og fremmest interesseret i at vide noget om deres barns kommende dagplejer. 

God personlig kemi er vigtigt mellem forældre og dagplejer.

Mens forældre er på forbesøg, skal du fortsætte med dit daglige pædagogiske arbejde med børnene, så de kan se dig i aktion med dine dagplejebørn. Handlinger er vigtigere end ord.

Du behøves ikke stille forplejning til rådighed, men må gerne tilbyde, vand, te eller kaffe.

Skab tilknytning til forældre, vær åben i forhold til at barn og forældre kommer på besøg nogle gange, så tilknytningen og opstarten i dagplejen gives de bedst mulige forudsætninger.

Efter aftale med forældrene planlægges kontaktmødet på et tidspunkt, som passer i din dagligdag. Desuden aftales om pædagogen deltager i mødet.

Byd på en kop kaffe/te/vand og evt. brød, frugt eller lign. Det er med til at skabe en hyggelig atmosfære, så forældrene føler sig velkomne.

Det er vigtigt, at du udstråler åbenhed, venlighed og oprigtig interesse for barnet og forældrene.

Fortæl kort om dig selv og din familie. Hvad kan du og dit hjem tilbyde det nye barn. Præsentér de øvrige dagplejebørn (navn og alder.) Oplys om dine åbningstider. 

Fortæl om din dagsrytme. Hvad lægger du særlig vægt på, og hvad finder du væsentligt i dit samvær med børnene. Hvordan prioriterer du: 

 • ude liv, leg i haven, gåture, skovture
 • legestue, gymnastik, udflugter og andre arrangementer
 • samvær med andre dagplejere
 • læreplaner
 • Der afholdes 3 måneders samtaler 
 • Tras og 2 ½ års samtale med forældre.

Spørg ind til barnets spisetider, sovetider og om barnets adfærd og vaner i øvrigt

Spørg ind til forældrenes forventninger til dig, og fortæl om dine forventninger til f. eks. fodtøj, søskende, afhentning af andre end forældrene, besked ved barnets fravær, respekt for åbningstid.

Spørg forældrene hvordan de forestiller sig, at barnets opstart i dagplejen skal forløbe. Lav i samarbejde med forældrene en aftale om opstarten, som alle har det godt med.

Læg op til en åben og ærlig dialog.

Oplys om hvad barnet får at spise hos dig. Hvad lægger du vægt på ved måltidet. Spørg ind til barnets vaner, måltider og helbred.

Fortæl om legestuen og samværet i gruppen. 

Fortæl om proceduren mht. gæstedagpleje. Hvordan forbereder du barnet til gæstedagpleje.

Vis dine forhold inde og ude. Læg vægt på de områder, hvor børnene opholder sig – legeværelse, stue, spise rum, sovesteder, pusleplads, udendørs legeareal.

Fortæl hvad du har brug for af skiftetøj, bleer m.m. og vis, hvor du opbevarer tingene.

Oplys forældrene om dine muligheder for at opbevare deres barnevogn, klapvogn, cykel osv.

Fortæl om din opslagstavle, og hvordan du bruger den.

Din opgave /Pædagogens opgave:

Gennemgang af indmeldelsespapirer.

Tilladelse til fotografering og videooptagelse + Facebook

Kørselstilladelse.

Forsikring.

Spørge ind til graviditetsforløb/fødselsforløb/allergi/ helbred/særlige forhold.

Kost i dagplejen. Se dagplejens hjemmeside.

Informere om dagplejens facebook

Ferie / afsp. / kurser.

Gæstedagpleje ved sygdom. (Morgentelefon og SMS tilmelding)

Sygdom. (Hvornår må barnet komme i dagpleje) vis almentilstand

Tavshedspligt.

Pædagogens opgaver: Tilsyn, støtte og vejlede dagplejeren. 

Følge børnenes udvikling, medvirke til forskellige foranstaltninger, hvor der er behov i samarbejde med forældre og dagplejer.

Orientere om forældrebestyrelsen.

Når du selv har afholdt kontaktmødet, skal du huske at ringe til dagplejekontoret om oplysninger på indmeldelsesblanketten.

Når barnet har været i dagplejen i tre måneder afholdes en 3 måneders samtale. Dette kan du informere om på kontakt mødet, så der er god tid til at finde en dato hvor du og forældre kan mødes i en middagsstund. 

På nedenstående link finder du et samtaleark som der tages udgangspunkt i og udfyldes ved samtalen. Samtalearket kan med fordel gives til forældrene nogle dage før samtalen så de kan forberede sig. 

Det udfyldte samtaleark videregives til pædagogen som journalisere det i SBSYS. Forældrene oplyses om dette.

Når det enkelte barn er ca. 2½ år, holdes en overleveringssamtale med forældrene med udgangspunkt i overleveringsskemaet, som anvendes til alle børn og ved forældresamtale.

Forældre involveres altid ved udfyldelse af skema, og ved underskrift har forældre givet samtykke til, at afgivende dagtilbud må videregive følsomme personoplysninger til barnets kommende dagtilbud - det opdaterede TRAS-skema.
Formålet er et resurseorienteret perspektiv med blik for de udfordringer, barnet kan være i.


Vejledning til overleveringssamtalen

Ved kontakt mødet:

Fortæl om overleveringssamtalens indhold og hvornår. Vis TRAS-skema og den styrkede læreplan

I god tid før samtalen:

Snak med forældrene om samtalen.
Spørg om, hvornår de har mulighed for at deltage (tage fri).

Kort før samtalen:

Opdater TRAS-skemaet og udfyld overleveringsskemaet, du kan evt sende det til forældrene, så de også selv har mulighed for at udfylde det.

Egen opgave:

Udfyld TRAS-skemaet og overleveringsskemaet evt. i samarbejde med pædagogen.

Samtalen:

Gennemgå TRAS-skemaet og overleveringsskemaet.

Sørg for at eventuelle aftaler bliver skrevet ned til både forældre og dig selv.

Umiddelbart før børnehavestart opdateres TRAS-skema og overleveringsskemaet.

Forældrene får TRAS-skemaet og overleveringsskemaet ligges i dagplejens SB-Sys, hvor børnehaven kan se skemaerne.

Overleveringsskema

Overleveringsskemaet anvendes til alle børn og ved forældresamtale. Forældre involveres altid ved udfyldelse af skema og ved underskrift har forældre givet samtykke til, at afgivende dagtilbud må videregive følsomme personoplysninger til barnets kommende dagtilbud.

Dette skema udfyldes elektronisk af dagpleje eller pædagog i dagtilbuddet før barnet skal i nyt dagtilbud. Skemaet anvendes både til forældresamtalen inden barnet starter i dagtilbud og ved opstart i nyt dagtilbud.

Skemaet kvalificeres og videresendes altid af nærmeste leder, som sender det til det dagtilbud barnet skal starte i senest 1 mdr. før barnets start. Herefter aftales individuelle opstartssamtaler og besøg.

Skemaet udfyldes i et resurseorienteret perspektiv med blik for de udfordringer, barnet kan være i.

1 Dagtilbud/afdeling

2 Barnets navn

3 Har forældrene fælles forældremyndighed?

4 Hvor længe har barnet gået i dagtilbud, hvor og i hvilke?

5 Hvad er barnets primære ressourcer?

6 Hvad er barnets foretrukne aktiviteter/ interesser?

7 Vokser barnet op i et hjem med dansk som andetsprog? Hvis ja, hvilket sprog er barnets modersmål? (Hvis ja, udfyld venligst bilag s.8)

8 Har der været iværksat særlige pædagogiske indsatser for at styrke barnets læring, trivsel og udvikling? (Vedhæft altid handleplaner som har været anvendt i samarbejde med PPR eller andet tværfagligt forum)
Vedr. børn i rød position vedhæftes også DPU og PPV

9 Hvordan er barnets kost og spisevaner?

10 Hvordan er barnets tilknytning til voksne udenfor familien?

10 Øvrige oplysninger, som er væsentlige, at dagtilbuddet får kendskab til?

11 Får barnet medicin? Hvis ja, i forhold til hvad?

12 Er der andre professionelle tilknyttet barnet?


Tema fra de pædagogiske læreplaner
Område der arbejdes med
Helt ordinær tilgang
Tilgang med særlig opmærksomhed
Tilgang med ekstra støtte
Alsidig personlig udvikling
Selvhjulpenhed ved Måltider, af- og påklædning, toiletbesøg


Alsidig personlig udvikling

Selvstændighed

Selvværd

Tilknytning

Følelser og empati

Engagement og nysgerrighed i forhold til legeaktiviteter og nye input

Vedholdenhed, gåpåmod og fordybelse ift. Lege, forventninger og aktiviteter


Social udvikling

Deltagelse i legerelationer med andre børn og begyndende rollelege

Samspil med andre børn

Deltagelse i vokseninitierede gruppeaktiviteter

Konflikthåndtering

Forståelse af kollektive beskeder


Kommunikation og sprog

Sproglig udvikling (udgangspunkt i TRAS/sprogvurdering 3-6)

Udtale

Ordforråd

Sprogforståelse

Sprog i samspil

Dialogisk læsning


Krop, sanser og bevægelse

Finmotorik: F.eks. puslespil, konstruktioner med klodser, skruefunktion som skruelåg, spisning

Grovmotorik: F.eks. hoppe rundt, kravle op og ned, spille bold, tumle, køre på cykel/scooter

Sansemotorik: leger med forskellige materialer, gynge, tumle, trille, rulle

Sansebearbejdning: op og/eller nedregulering


Natur, udeliv og science

Interesse for og glæde ved at være ude på legepladsen/i naturen

Interesse for tal, mængder og former

Nysgerrighed og interesse for levende organismer


Kultur, æstetik og fællesskaber

Deltagelse i traditioner og kulturelle begivenheder

Kreative udtryksformer (male, modellervoks, tegne, teater)

Aktiviteter med rytmik, drama og sang

Der laves overlevering på alle børn.

Der er 3 typer overlevering:

Børn, der trives, er i en konstruktiv læreproces og overvejende i ’grøn position’, overleveres som minimum til dagtilbuddet skriftligt med overleveringsskemaet.

Børn i udsatte positioner, der har brug for støtte og formidling af pædagogiske tiltag, som fremmer deres trivsel og læring og er i overvejende ’gul position’, overleveres til dagtilbuddet med overleveringsskemaet ledsaget af en dialog mellem forældre og repræsentanter fra afgivende og modtagende dagtilbud.

Børn i udsatte positioner, som understøttes af PPR og er i overvejende ’rød position’, overleveres til dagtilbuddet med overleveringsskemaet samt en overleveringssamtale med forældre, repræsentanter fra afgivende og modtagende dagtilbud, samt PPR og/ eller sundhedsplejen. Ved børn i overvejende rød position bruges nedenstående dagsorden til overleveringsmøde.

Dagsorden ved særlige overleveringer (når barnet er del af en særlig indsats med involverede fra PPR og er i overvejende rød position)

Velkomst og præsentation
Forældre og dagtilbud fortæller om barnet, dets ressourcer og udfordringer
Dagtilbud og eksterne fagpersoner (PPR, sundhedspleje, BUC eller andre) fortæller om særlige tiltag, der arbejdes med suppleret af forældretiltag)
Dialog og aftaler omkring barnets opstart i kommende dagtilbud.
Aftale om opfølgende samtale efter start i dagtilbud.
Evt.


Oplysningsark ved tosprogede børn

Dato for udfyldning ___________

1
Hvor længe har barnet opholdt sig i Danmark?


2
Hvad er mors modersmål/dialekt?


3
Hvad er fars modersmål/dialekt?


4
Hvad er barnets modersmål?


5
Hvilket sprog tales i hjemmet?


6
Taler barnet fars/mors modersmål?


7
Hvor længe har barnet været i kontakt med det danske sprog?


8
Hvilke særlige indsatser har der evt. været iværksat omkring barnets sproglige udvikling?
(Vedhæft gerne handleplan)


9
Vil du som dagpleje eller pædagog vurdere, at der behov for tolkebistand i samarbejdet med familien?

 

Dagplejebestyrelsen er sammensat af:

14 forældrerepræsentanter, 7 fra hvert distrikt 

4 dagplejere, 2 fra hvert distrikt 

2 dagplejepædagoger

pædagogisk leder

Dagplejelederen 

Bestyrelserne holder møde ca. 4 gange om året.

Som deltagelse i forældrebestyrelsen gives betaling svarende til overenskomsten. 

Deltagelse i forældremøder og andre arrangementer, som forældrebestyrelsen afholder, er frivillig.

Hvert år i september måned vælges en ny forældrebestyrelse.

Dagplejerne vælges hvert år på teammøderne.

Tillidsvalgte, MED-udvalg mv.

Dagplejen har sit eget Medudvalg. Det består af dagplejens 3 tillidsrepræsentanter og 3 arbejdsmiljørepræsentanter, pædagogisk leder, 1 tillidsrepræsentant fra dagplejepædagogerne og dagplejelederen.   

Medudvalget arbejder med alle principielle spørgsmål vedrørende dagplejen.

Formålet er:

- at styrke medarbejdernes interesse for hensigtsmæssig udnyttelse af resurserne. 

- at sikre arbejdstilfredshed.

- at give mulighed for at være medbestemmende ved arbejdets 

  tilrettelæggelse.

- at give mulighed for at øve indflydelse i beslutningsprocesserne.

Der afholdes mindst 4 møder om året.

Såfremt du mener, at noget skal drøftes i Medudvalget, kontakt da en af dine repræsentanter. Vær opmærksom på, at kun principielle sager kan behandles i Medudvalget - IKKE personsager.

Ann Ungstrup, Tlf. 28 56 99 42

Susanne Andreasen, Tlf. 51 88 18 73.

Dagplejepædagog Pia Hvilshøj Koch. Tlf. 89 15 14 35 / 29 26 50 84

Fællestillidsrepræsentant:

Jonna Eriksen, Tlf. 24 79 65 18.

Suppleant: Pernille Elkjær, Tlf. 24 79 65 20.

 

Tillidsrepræsentanter:

Jonna Eriksen, Tlf. 24 79 65 18.

Suppleant: Vibeke Pedersen, Tlf. 40 94 18 72

Pernille Elkjær, Tlf. 24 79 65 20.

Suppleant: Helle Jensen, Tlf. 28 89 82 51.

Henriette Kastrup, Tlf. 24 79 65 19.

Suppleant: Helle Bundgaard, Tlf. 51 20 19 15

 
Arbejdsmiljørepræsentanter:

Ann Ungstrup, Tlf. 28 56 99 42

Susanne Andreasen, Tlf. 51 88 18 73.

Dagplejepædagog Pia Hvilshøj Koch. Tlf. 89 15 14 35 / 29 26 50 84

Legestuerepræsentanter/Gruppekoordinatorer

Valg af legestuerepræsentant sker hvert andet år, med virkning fra årsskiftet.

Kontaktperson mellem legestue og pædagog/ledelse.

Ansvarlig for personalemøderne sammen med pædagogen. Legestuerepræsentanten og pædagogen finder dato og laver en dagsorden, der udsendes til alle inden mødet. På mødet kan der vælges en ordstyrer og referent, et evt. referat fra mødet afleveres til dagplejekontoret og udsendes til alle dagplejere.

Ansvarlig for indsamling af tilmeldinger.

Ansvarlig (uddelegering) for indkøb til fællesarrangementer.

Ansvarlig (uddelegering) for rengøring af legetøj, høje stole m.m. og oprydning i legestuen.

Aflægge legestueregnskab til kontoret ved årsskiftet. 

Træffe aftaler vedr. lokaler i samarbejde med pædagogen.

Ansvarlig for (uddelegering) aktivitetsplaner.

Sørge for, at der bliver truffet fælles beslutninger og der bliver fulgt op.

At ajourføre dagplejemodulet. Dog er det et fælles ansvar for dagplejere i det enkelte område, at dagplejemodulet er ajourført.

At der er de nødvendige ledige pladser til sygemeldinger.

At modtage alle ændringer med undtagelse af de akutte.

At have overblik over ferieplanlægningen i gruppen.

At sørge for sammen med kollegaerne, at der er medarbejdere, der kan stå til rådighed ved feriepasning.

Gruppekoordinatoren vælges på personalemødet i september i ulige år for 2 år af gangen med virkning fra 1. januar. Næste valg er i 2021.

KMD Dagplejemodulet

Gruppekoordinatorerne har adgang til KMD-Dagplejemodulet til en række arbejdsopgaver. Dette betyder for gruppekoordinatorerne at:

Gruppekoordinator har tavshedspligt om oplysninger på KMD-Dagplejemodulet. Der må kun arbejdes i egen selvstyrende gruppe, undtagen ved gæsteplacering uden for gruppen.

Gruppekoordinator må ikke oplyse øvrige dagplejekollegaer om navn på børn og forældre der er i tilbud, men må godt oplyse, hvis der er et tilbud på vej.

Eventuelle notater om børn må ikke læses

KMD-Dagplejemodul må kun benyttes til reelle opgaver jf. arbejdsbeskrivelse. Det fremgår af systemet, når man har været logget på KMD. Dette er for at sikre, at ovennævnte instrukser er overholdt.

Det er den enkelte dagplejers ansvar at:

Samarbejde med gruppekoordinatoren og gruppen om planlægning af ferie, afsp. og andet fravær.

Fortælle gruppekoordinatoren hvilken slags dag, det er, f. eks AF, ferie, F6 eller lign.

Fortælle gruppekoordinatoren hvis nogle af børnene holder fri.

Fortælle gruppekoordinator ved ændringer af forældres telefonnumre

Fortælle gruppekoordinatoren når et fast barn udmeldes.

Ledige pladser fra dag til dag skal meldes ind på sms 20 53 29 74 eller på
tlf. 89 15 14 09.

Sygemelding/raskmelding

Nødtelefon efter lukketid er: 30 69 87 84

Alle sygemeldinger modtages mellem kl. 6.00 – 7.30 på telefon nr. 89 15 14 09

Vi opfordrer alle dagplejere, der skal sygemeldes, til at ringe så tidligt som muligt.

Alle raskmeldinger skal helst ringes ind på dagplejens telefon nr. 89 15 14 09 inden kl. 12:00 dagen før, du er klar til at gå i gang igen.

Har du gæstepladser kan du SMS` en besked på tlf. 20 53 29 74 

Efter 3-4 dages fravær vil du blive kontaktet af din pædagog. Formålet er at vise omsorg. Derudover kan opkaldet give et fingerpeg om, hvorvidt der er tale om et kort eller længerevarende fravær. Dette er relevant i forhold til arbejdets tilrettelæggelse.

Sygefraværssamtaler afholdes efter 3 perioder indenfor 6 måneder og efter 5 fraværsperioder eller mere inden for de sidste 52 uger, eller ved længerevarende sygdom.

Formålet er at vise omsorg, drøfte situationen og finde en løsning, der kan nedbringe fraværet hurtigst muligt.

Sygefraværssamtalen rummer muligheder for både ledelsen og medarbejderne.

I sygefraværssamtalen afdækkes det bl.a., om medarbejderens sygefravær hænger sammen med belastende forhold i arbejdsmiljøet, og om der er behov og mulighed for særlige tilbud om hjælp og støtte. I forbindelse med samtalen kan der udarbejdes en Mulighedserklæring.

Medarbejderen varsles om sygefraværssamtalen og det skal ved indkaldelsen til samtalen tilkendegives, at medarbejderen er velkommen til at have en bisidder med til fraværssamtalen. 

Hvis medarbejderen vælger at have en TR. med til samtalen, afholdes den på dagplejekontoret. Hvis medarbejderen ikke ønsker en bisidder eller ønsker f.eks. et familiemedlem som bisidder, kan samtalen afholdes hos dagplejeren eller over telefonen.

I fraværssamtalen bedes den ansatte bekræfte en udarbejdet sygefraværsopgørelse. 

Ved samtalens slutning må lederen gøre medarbejderen bekendt med sin konklusion på samtalen, f.eks.:

- er sygefraværet taget til efterretning

- er der aftalt et handlingsforløb eller særlige foranstaltninger 

 (behandling, støtte, særlige hensyn etc.)

- at tilkendegive, at fraværet er uacceptabelt

- at tilkendegive, hvis der er udsigt til, at fraværet kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet senere.

Lederen udfærdiger et referat af samtalens hovedindhold. Referatet bør udarbejdes umiddelbart efter samtalen og forelægges til underskrift. 

Med underskriften bekræftes, at man er enig i, at referatet giver et dækkende udtryk for samtalens hovedindhold – ikke at man nødvendigvis er enig i alle fremførte bemærkninger/synspunkter.

Referatet indgår som aktstykke i den pågældende medarbejders personalemappe.

I de tilfælde, hvor en medarbejder fortsat har et højt fravær, gennemføres endnu en fraværssamtale efter en passende periode. Er fraværet nogenlunde uændret i forhold til seneste samtale - eller højere, må lederen gøre medarbejderen bekendt med, at problemstillingen giver overvejelser i forhold til, at det kan få ansættelsesmæssige konsekvenser.

2 eksempler på dagsorden sygefraværssamtaler

Navn: 

Indkaldelse til sygefraværssamtale, da du har haft _ sygefraværsperioder på _ måneder

Dato: 

Tid: 

Sted: 

Du er velkommen til at tage en bisidder med 

Dagsorden til mødet

Randers kommune har fokus på at nedbringe sygefraværet og stabilitet er en væsentlig kvalitet i dagplejen. Det giver driftsmæssige problemer ved meget fravær.

Er vi enig i, at du har haft _ sygefraværsperioder? 

Er sygefraværet arbejdsrelateret? 

Hvad kan vi som arbejdsgiver gøre for at nedbringe sygefraværet? 

Hvad kan du gøre for at få færre sygedage? 

Er der noget du allerede gør for at nedbringe sygefraværet? 

Hvordan trives du som dagplejer?

Konklusion: 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Kære 

Du indkaldelse til sygefraværssamtaler da du har haft 5 sygeperioder

Dato:

Tid:

Sted:

Du er velkommen til at tage en bisidder med

Dagsorden til mødet

Randers kommune har fokus på at nedbringe sygefraværet og stabilitet er en væsentlig kvalitet i dagplejen

Grunden for sygefraværssamtalen

 • Er vi enige om sygefraværsperioderne fra fraværsoversigten?

Er der bisidder med?

Hvordan trives du med kerneopgaven, arbejdet/opgaverne? 

Hvordan trives du med dine kollegaer? 

Har du haft overvejelser om, hvorvidt der er nogle af dine arbejdsforhold, der er medvirkende til, at du bliver syg?

Ansættelsesvilkår

Som kompensation for 48 timers arbejdsuge optjener du en ½ dag pr. måned samt en hel dag pr. år. For arbejdet i selvstyrende grupper ydes der 1 hel afspadseringsdag - dvs. 8 afspadseringsdage om året. Derudover optjener du en ½ dag for hvert af de personalemøder du deltager i.

Der afvikles som udgangspunkt ferie i uge 29-30  samt dagene omkring Jul og nytår.

De tre dage op til Påske, dagen efter Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdag afvikles så vidt muligt ferie/afspadserings-dage. De dagplejere, der skal arbejde i julen, vil få besked tidligst muligt - og senest 30 dage før.

På disse dage åbnes det fornødne antal dagplejehjem til de børn, der har brug for pasning.

Vær opmærksom på at afspadseringsdage optjent i perioden 1. januar - 30. juni afvikles inden 31. december samme år, og at afspadseringsdage optjent i perioden 1. juli - 31. december, skal være afviklet senest 30. juni efterfølgende år.

Afspadsering for overtimer skal senest afvikles når der er optjent til en hel dag.

I meget specielle situationer kan afspadseringsdage annulleres af dagplejekontoret med 2 dages varsel.

Hvis varslet er mindre end 2 dage, ydes der vederlag herfor.

Hvis du, I forbindelse med læge-, tandlæge m.m., har en pædagog ude at passe dine børn, skal den tid, du er væk fra dit hjem afvikles som afspadsering. Har du ikke overtimer, du kan anvende til dette, veksles én af dine dage til afspadseringsdage til timer. En dag svarer til 9.6 time.

Det forventes, at du bruger afspadsering, ferie m.v. de dage, hvor du ikke modtager børn/ gæstebørn eller hvor der er mange ledige pladser i gruppen.

Hvordan får jeg ferie/afspadsering?

 

Attraktive ferieperioder: Sommer-, efterårs-, vinter, påske- og evt. juleferie planlægges i de selvstyrende grupper.

 

Ferie i disse perioder afvikles som udgangspunkt i hele uger.

Den ugentlige arbejdstid udgør 48 timer, der fordeles på ugens 5 hverdage mellem kl. 06.00 og 18.00.

Der gøres opmærksom på, at 24. december, 31. december og 1. maj er almindelige arbejdsdage.

Grundlovsdag lukker dagplejen kl.12.00

Dagplejehjemmet er til disposition i 48 timer om ugen i tidsrummet fra kl. 06.00 - 18.00. 

Børnene kan være i dagplejen indtil 48 timer om ugen inden for din planlagte arbejdstid. Tidspunktet for barnets møde- og afhentning aftales løbende mellem dig og forældrene.

Ændring af åbningstiden skal aftales med de indskrevne børns forældre samt pædagogen.

Forældrene kan, efter aftale med dig, aflevere barnet senere end kl. 9.00.

Afhentes barnet af andre end forældrene, skal du altid være orienteret herom.

Hvis et barn ikke er afhentet ved din arbejdstids ophør, uden du er orienteret om årsagen, og du ikke selv har mulighed for at beholde barnet, kan du i samarbejde med dagplejelederen tlf. 30 69 87 84, ringe til den sociale døgnvagt på tlf. 2320 6237.

Du har efter anmodning adgang til hel eller delvis tjenestefrihed med løn på eget barns første og anden sygedag, såfremt friheden er nødvendig af hensyn til barnet.

I vurderingen af, om tjenestefrihed skal imødekommes, indgår en afvejning af barnets alder, sygdommens karakter, og om friheden kan forenes med arbejdet.

Ny ferielov pr. 1/9 2020

Den 1. september 2020 trådte en nye ferielov i kraft. Du har samme ret til ferie som hidtil, men ferien bliver optjent løbende og kan afholdes allerede fra måneden efter. Dette kaldes samtidighedsferie, og det sikrer, at også nyansatte kan holde ferie med løn.

 • Ferien optjenes over 12 måneder, fra 1. september til 31. august
 • Du optjener 2,08 feriedage pr. måned. 
 • Den optjente ferie kan holdes i en periode på 16 måneder, fra 1. september til 31. december året efter

Den sjette ferieuge og de særlige ferietillæg, der er aftalt via ferieaftalerne i overenskomsterne, er ikke påvirket af den nye ferielov. 

Læs mere om Ny ferielov

Hvis du påtænker at flytte, bør du hurtigst muligt informere dagplejekontoret herom.

Som dagplejer er du ansat på den godkendte adresse. Derfor vil en fraflytning ifølge overenskomsten blive betragtet som en opsigelse.

Hvis din adresseændring bliver indenfor kommunen og til et område, hvor vi har brug for flere dagplejere, kan der være mulighed for at få godkendt den nye adresse og eventuelt fortsætte dit dagplejearbejde der.

 

Der vil i den forbindelse ske en konkret nyvurdering.

De afspadseringsdage, I optjener i perioden 1. januar -  30. juni, skal bruges i perioden 1. juli - 31. december.  

De afspadseringsdage, I optjener i perioden 1. juli – 31. december, skal bruges i perioden 1. januar - 30. juni.

Hvis det grundet specielle omstændigheder ikke er muligt at få afholdt alle afspadseringsdage inden fristen, vil de resterende afspadseringsdage blive udbetalt.

Den overenskomstbestemte afspadseringsdag hører også ind under dette. Jf. Overenskomst for dagplejere 66.01, Protokollat 1.

Afspadseringsdagen, som I optjener i januar for at arbejde i selvstyrende grupper, skal afholdes inden den 31. december i det år, dagen er optjent. Afspadseringsdagen kan ikke overføres. Jf. forhåndsaftalen mellem FOA og Dagplejen i Randers Kommune.

 

Afholdelse af ferie

Hovedferien, tre ugers ferie, skal afholdelse i perioden 1. maj – 30. september. I har ret til at to af disse uger er sammenhængende.

Hovedferien skal varsles tre måneder inden, den skal afholdes jf. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner, § 11, stk. 1 samt § 12, stk. 2.

De øvrige to ferieuger skal afholdes en uge ad gangen og skal varsles en måned inden afholdelse jf. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner, § 11, stk. 2 samt § 12, stk. 2.

6. ferieuge

Afholdelsen af 6. ferieuge skal finde sted i perioden 1. maj – 30. april.

Hvis I vil have den udbetalt skal i tilkendegive det i SD/Min Løn inden den 30. september.   

Attraktive ferieperioder: Sommer-, efterårs-, vinter, påske- og evt. juleferie planlægges i de selvstyrende grupper.

Ferie i disse perioder afvikles som udgangspunkt i hele uger.

Ferieplanlægning

Ved planlægning af ferie gælder tre principper. Hensyn til børn/forældre, organisationen og egne behov.

Det er hverken i børn/forældre eller organisationens interesser, hvis dagplejere i overvejende grad holder ferie, når deres børn skal passes, eller arbejder når deres børn holder ferie. Derfor bør disse overvejelser klart indgå i ferieplanlægningen i de selvstyrende grupper.

Anden frihed kan aftales med din gruppekoordinator.

Børnene placeres i gæstepleje i samarbejde med gruppekoordinator.

Hvis du har ledige pladser, skal gruppekoordinatoren eller dagplejekontoret have besked om dette. 

Ved akut opstået behov for frihed skal du kontakte dagplejekontoret og give besked om, hvor børnene skal i gæstepleje. Du giver selv forældre og gæstedagplejere besked.

Når der skal findes gæstepladser til børnene, vurder da sammen med gruppekoordinatoren barnets pasningsbehov, kollegaers arbejdstid, beliggenhed og antal tilknyttede gæstebørn, samt hvor der er gæstepladser.

Så vidt muligt vil du i løbet af 1-2 års ansættelse blive tilbudt deltagelse i en 3 ugers grunduddannelse.

De følgende år vil du blive tilbudt supplerende kurser af kortere varighed.

Der afholdes hvert år obligatoriske personalemøder for dagplejere og dagplejepædagoger, og der er  mødepligt.

Du er ansat efter gældende overenskomst for dagplejere mellem Kommunernes Landsforening og FOA.

Indberetning af ferie, AF og løntillæg på MedarbejderNet.

Se disse 3 links:

Indberetning af tillæg for dagplejen

Vejledning til MedarbejderNet

Vejledning til Minløn

Dagplejekontoret er underlagt en tidsfrist i forbindelse med indrapportering af ferie, AF og løntillæg. Derfor er det en forudsætning for udbetaling af disse, at du rettidigt indberetter dette.  Det vil sige den første hverdag i måneden. Ved for sen indsendelse vil udbetaling af løntillæg først kunne ske efterfølgende måned.

Har du spørgsmål til indberetningen kontakt en af kontorassistenterne.

Du har ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår til det år, hvor barnet fylder 7 år. ( i alt max. 16 dage)

Du har ret/mulighed for seniordage fra det kalenderår du fylder 58 år.

Du vil som dagplejer få et nært kendskab til dagplejebørnene og deres familiers personlige forhold, vær derfor opmærksom på, at du er omfattet af tavshedspligten.

Ved tavshedspligt forstås, at personlige forhold omkring børn og forældre, som du via dit arbejde får kendskab til, ikke diskuteres med familie eller andre udenforstående.

Forhold omkring barnet må kun videregives til andre instanser eks. (sagsbehandler, sundhedsplejerske, mm.) med forældrenes samtykke.

Dagplejeren må ikke videregive personoplysninger om et barn til en kollega. Det er forældrene der videregiver relevante oplysninger om deres barn til fx gæstedagplejeren. Kun i få tilfælde - hvis forældrene beder om en undtagelse - kan informationen til kollegaen skriftliggøres og forældrene skrive under på at det er ok. Denne samtykke skal efterfølgende journaliseres. 

I legestuen er der tilsvarende tavshedspligt omkring de enkelte børns personoplysninger. Har dagplejerne brug for at sparre med hinanden skal det være i et overordnet pædagogisk perspektiv og må ikke dreje sig om enkelte børn.

Overholdes tavshedspligten ikke er det afskedigelsesgrund.

Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse.

Læs om GDPR i Dagplejen

 

 

Som ansat indenfor børneområdet er der en særlig forpligtelse til at være opmærksom på børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Bliver du derfor opmærksom på noget, der giver dig anledning til bekymring i den forbindelse, skal du tale med din pædagog om det.

Fagpersoners underretningspligt

Efter lov om social service § 153 har fagpersoner en særlig udvidet underretningspligt til kommunen.

Underretningspligten omfatter blandt andre offentligt ansatte og andre med offentlige hverv, læger, personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der for det offentlige udfører opgaver rettet mod personer med sociale eller andre særlige problemer.

Læs mere om underretningspligt

Du har ret til tjenestefrihed med løn i henhold til ”Information om tjenestefrihed med løn”.

Tjenestefrihed meddeles til din pædagog/kontorassistenter.